'Marw' i gael tatŵ

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun, Sarah: Profiad newid bywyd yn ysgogaeth i gael ei thatŵ

Bydd rhaglen Taith Tatŵ Dewi Pws ar S4C ar 1 Mawrth yn dilyn y digrifwr a'r canwr ar daith arbennig i sgwrsio gyda nifer o bobl sydd â rhesymau gwahanol dros gael eu tatŵs.

Un o'r rhain ydy Sarah Tyler Davies o Gaernarfon. Bu'n siarad gyda Cymru Fyw i esbonio'n fanwl y diwrnod wnaeth arwain at ei phenderfyniad i gael tatŵ:

Dwi wedi dioddef efo problemau i 'nghalon ers i fi gael fy ngeni.

Ges i fy ngeni efo congenital heart defect, sef transposition of the greater arteries. Roedd fy nghalon y ffordd arall rownd, ac felly roeddwn i'n un o'r rhain oedd yn cael eu galw'n blue babies.

Doedd y galon ddim yn gallu pwmpio digon o waed o gwmpas y corff ac felly roedd babanod yn tueddu i edrych yn las oherwydd y diffyg ocsigen.

Pan o'n i tua wyth mis oed ges i open heart surgery wnaeth drwsio'r galon am ychydig, a llawdriniaeth arall pan o'n i tua naw oed a 14 oed. Wnaeth y triniaethau hyn olygu bod fi wedi medru byw bywyd gwbl normal a llawn am fwyafrif fy ieuenctid.

Es i i'r coleg, ro'n i'n gweithio'n llawn amser, mynd allan ar benwythnosau, yfed, smocio, a ges i ddau o blant. Er bod fi'n gwybod bod fy nghalon ddim yn gwbl 100%, doedd dim rheswm gen i feddwl fod yn rhaid cymryd gofal arbennig.

Ond un dydd, chwe blynedd yn ôl, ddigwyddodd rhywbeth wnaeth 'neud i fi ail-asesu fy mywyd yn gyfan gwbl.

O'n i 'di dechra' pendwmpian ar y settee efo'r gŵr, ac roedd y ddau ohono' ni wedi syrthio'i gysgu. Ond yn sydyn wnaeth y ci ddechra' aflonyddu a mynd ati i ddeffro'r gŵr.

Drwy lwc, wnaeth hwnnw sylweddoli bod rhywbeth o'i le a dechreuodd roi CPR a mouth to mouth tan i'r ambiwlans gyrraedd. Ro'n i wedi dioddef cardiac arrest sydyn ac annisgwyl, ac oni bai am y ci, fyddwn ni siŵr o fod ddim yma heddiw.

Yn blwmp ac yn blaen, ro'n i wedi mynd. Dim pỳls, dim curiad.

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun, 'Life goes on'

Dwi'n cofio dim o'r diwrnod hynny... dim o gwbl. Ac mi gymrodd hi ryw chwech i naw mis i mi gofio beth oedd wedi digwydd y diwrnod cyn y cardiac arrest.

Ro'n i mewn coma am ryw dri diwrnod tra bod y corff yn cael amser i drwsio'i hun. Wnaeth y doctoriaid esbonio bod fy nghalon ar y noson wedi dechrau curo ar gyflymder o 400 curiad y funud... i'w gymharu gyda thua 140-160 i berson cyffredin. Doedd hi ddim yn bosib i 'nghalon i barhau fel yna am hir ac felly... mi stopiodd.

Gymrodd hi amser hir i fi ddygymod â hyn ac roedd dod wyneb yn wyneb â'r ffeithiau am fy mhrofiad wedi newid fy agwedd at fywyd, y ffordd o'n i'n ymddwyn, y ffordd fyddai'n codi'r plant, bob dim.

Nes i stopio smocio ac yfed (yn wreiddiol, do'n i ddim hyd yn oed yn cofio bod fi'n arfer smocio tan i fy chwaer atgoffa fi!)

Wnes i ddechrau cymryd gofal o'r hyn o'n i'n bwyta ac erbyn hyn dwi 'di colli tua thair stôn... dim achos mod i wedi stopio bwyta'n gyfan gwbl, jest bwyta'n gall.

O ganlyniad, rŵan mae gen i pacemaker, ac ICD, sef defibrillator, sydd yn rhoi sioc i fi os ydy 'nghalon i'n curo'n gyflymach na 210 curiad y funud. Y ddau beiriant yma sy'n cadw 'nghalon i dan reolaeth.

Ond rhyw chwe wythnos wedi'r cardiac arrest, wnaeth fy nghorff ddechrau ymosod ar y gwifrau, a thra roeddwn ni yn y gawod, dechreuodd yr ICD rhoi shocksi fi. Roedd o fel bod rhywun wedi mynd â crowbar a tharo fi ar fy mhen... fel rhyw fath o thud.

Do'n i methu dallt be' oedd o'i le.... nes i gau fy llygaid, a wnaeth o ddigwydd eto. Dyna pryd nes i sylweddoli taw'r peiriant oedd wedi mynd off.

Ar ôl cyrraedd Ysbyty Gwynedd, wnaeth y doctoriaid ddarganfod bod y peiriant wedi administratio rhyw 40-50 o shocks... mewn rhyw 15 munud, a nes i ond teimlo rhyw 15 ohonyn nhw.

Gymrodd hi fisoedd i mi ddygymod â'r newid, ac am gyfnod hir, ro'n i'n ofni fyddai'r un peth yn digwydd eto. Ro'n i mewn ofn cyson. Ar ôl misoedd o deimlo fel hyn, nes i benderfynu cael y tatŵ.

Ro'n i wedi cael un o'r blaen gydag enwau'r plant ar fy nghefn, ond hwn oedd fy ffordd i o gael rhywbeth i fi. Rhywbeth i helpu fi ddygymod â'r hyn oedd wedi digwydd, ac i helpu fi symud ymlaen.

Felly ges i datŵ efo enw fy ngŵr ar un fraich, a llun ECG o'm curiad calon efo'r geiriau 'Life goes on..' i atgoffa fi bod bywyd yn bwysig ac yna i'w fwynhau a'i brofi.

Taith Tatŵ Dewi Pws - nos Fercher, 1 Mawrth am 21:30 ar S4C