Unedau brys: Mwy yn aros dros 12 awr

A&E

Mae mwy o gleifion yng Nghymru yn aros dros 12 awr mewn unedau brys ysbytai o'i gymharu â flwyddyn yn ôl.

Yn ôl yr ystadegau diweddara, roedd cyfanswm o 4,069 o gleifion wedi aros dros 12 awr ym mis Ionawr, o'i gymharu â 3,290 yn yr un mis yn 2016.

Mae'r ffigyrau misol yn edrych ar yr amser y mae claf yn aros, o'r adeg y mae nhw'n cyrraedd yr ysbyty hyd at yr adeg y mae nhw'n cael eu derbyn i'r uned, eu rhyddhau neu eu trosglwyddo i adran arall.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae gwasanaethau gofal brys wedi bod o dan bwysau aruthrol ym mis Ionawr, ond mae'n cydnabod bod nifer y cleifion sy'n gorfod aros dros ddeuddeg awr yn anerbynniol.

Gweithio i sicrhau gwelliannau

Mae yna darged o weld 95% o gleifion o fewn pedair awr, a ddylai'r un claf ddim aros dros 12 awr.

Mae'r ystadegau ar gyfer y rhai sydd yn aros 4 awr wedi parhau'n weddol gyson.

Ym mis Ionawr, fe arhosodd 79% o gleifion lai na phedair awr i gael eu gweld, sy'n welliant bychan o'i gymharu â 78.6% yn yr un mis y llynedd.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Roedd gwasanaethau gofal brys GIG Cymru o dan bwysau aruthrol ar adegau ym mis Ionawr. Er gwaetha hyn, fe wnaeth staff yr adrannau sicrhau bod bron i wyth o bob deg claf yn treulio llai na phedair awr yn yr uned, o'r adeg y cyrhaeddon nhw, hyd at gael eu trosglwyddo neu eu rhyddhau.

"Mae gwaith paratoi gofalus i sicrhau bod byrddau iechyd yn barod ar gyfer y gaeaf wedi helpu i reoli'r sefyllfa, ynghyd â buddsoddiad ychwanegol o £50m gan Lywodraeth Cymru.

"Ond mae'n rhaid i ni fod yn gwbl glir gyda'r byrddau iechyd bod nifer y cleifion sydd yn aros dros 12 awr am wely mewn uned frys yn annerbyniol. Fe fyddwn ni'n gweithio gyda GIG Cymru a phartneriaid ar draws y gymuned a'r system gofal ysbytai i sicrhau gwelliannau i gleifion."

'Lefel uchel o achosion brys'

Dywedodd Vanessa Young, Cyfarwyddwr Conffederasiwn GIG Cymru:

"Rydym yn gwybod bod mis Ionawr yn fis prysur iawn i'r GIG dros Gymru gyfan, a hynny oherwydd gwasanaethau gofal brys a welodd lefelau uchel o gleifion sâl dros ben gydag anghenion cymhleth oedd angen y driniaeth a'r cymorth.

"Mae ffigurau heddiw yn dangos y lefel sylweddol o bwysau sydd wedi wynebu adrannau achosion brys dros yr wythnosau diwethaf.

"Mae'r staff wedi bod yn gweithio'n anhygoel o galed i ddarparu gofal i gleifion ac mae'n bwysig ein bod yn cydnabod yr ymdrechion hyn.

"Mae byrddau iechyd lleol wedi bod yn gweithredu eu cynlluniau gaeaf er mwyn bod yn barod i ymateb i'r galw cynyddol am wasanaethau, ac mae hyn wedi bod o gymorth wrth reoli'r pwysau sylweddol dros yr wythnosau diwethaf."