Ni, Cymru a'r byd

Lois, Edward a'r plant yn Image copyright Lois Eckley
Image caption Lois, Edward a'r plant mewn tuk tuk yn Bangkok

Mae'r byd yn lle gwych a phobl yn hyfryd a chyfeillgar lle bynnag ewch chi. Dyna mae Lois Eckley o Gaerdydd wedi ei ddarganfod ar ôl bod yn teithio am flwyddyn gyda'i gŵr, Edward, a'i meibion Efan, 10, ac Aaron, 7.

Er bod penawdau'r newyddion y dyddiau hyn yn dueddol o godi ofn arnon ni a gwneud inni feddwl ei bod hi'n rhy beryglus i gamu allan i'r byd, yr un yw pobl lle bynnag ewch chi ym mhrofiad Lois.

"Mae pobl yn eu hanfod yn hyfryd," meddai.

"Mae 'na hinsawdd wleidyddol newydd ar hyn o bryd dros y byd a theimladau cryf yn cael eu codi i drio dychryn pobl rhag teithio o bosib, neu wneud inni feddwl yn ddrwg am bobl mewn gwledydd gwahanol.

"Ond dydi'r profiad 'den ni 'di gael fel teulu ddim ond wedi atgyfnerthu'r ffaith fod pobl yn hyfryd ac yn dwymgalon iawn yn lle bynnag wyt ti yn y byd, ac yn ofalgar iawn o'i gilydd.

"Roedd pobl Canada yn anhygoel o annwyl a hyfryd a phobl Fietnam hefyd, yn debyg i Gymry - roedden nhw'n heidio at y plant ac yn methu 'neud digon i'n helpu felly mae o 'di atgyfnerthu'r ffordd dwi'n teimlo am bobl.

"Mae'r byd yn lle bach iawn mewn gwirionedd a'r rhan fwyaf o bobl yn fendigedig.

"Mae pobman yn eitha' tebyg ac mae pobl yn reit debyg lle bynnag ei di. Ti'n gallu g'neud bywyd yn unrhyw le ac mae o fyny i ti i ddangos yr ymroddiad a thrio ffitio mewn."

Image copyright Lois Eckley
Image caption Mynd a Jack y ci am dro yn Ontario lle roedd y tymheredd ar ei isaf yn -39. Roedd y teulu'n gwarchod tai ac anifeiliaid pobl ar hyd y daith

Gadael Cymru

Mae'r sylweddoliad yna wedi newid teimladau Lois am fyw yng Nghymru. Er eu bod nhw nôl yma ers mis Ionawr eleni, fe fyddan nhw'n codi pac eto fis Mehefin i fynd i fyw i Chile.

Mae Edward wedi cael swydd fel prifathro ysgol gynradd ym mhrifddinas Chile, Santiago, ar gytundeb tair blynedd.

Mae eu blwyddyn o deithio i bedwar ban byd wedi torri'r llinynnau oedd yn eu gwneud yn "gaeth" i'w swyddi, y bywyd o rwtîn mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei fyw.

"Pan o'n i yn fy ugeiniau o'n i'n hoffi teithio ond o'n i'n gwybod mod i eisiau dod yn ôl ac roedd hynny fel angor i fi.

"Nes i erioed ystyried y syniad o fyw dramor."

Image copyright Lois Eckley

"Ond mae'n wahanol pan ti efo dy deulu," meddai Lois. "Er bod gen i rieni yn dal i fyw yng Nghaerdydd a lot o ffrindiau dwi'n meddwl y byd ohonyn nhw, mae'r [teithio] wedi agor ni allan i weld bod yna botensial i brofi rhywbeth gwahanol, tra ryden ni'n ifanc ac yn iach ac yn gallu gwneud, a chynnig cyfleoedd gwahanol i'r plant hefyd."

Mae bywyd nôl yng Nghymru ers mis Ionawr yn teimlo'n brysur ond yn "gyfarwydd" ond "dydi o ddim yn ddigon i gadw fi yma rŵan," meddai Lois. "Mae gen i fwy o dynfa i fod eisiau mynd i rywle gwahanol."

Dydy Lois ac Edward ddim yn gwybod eto a fyddan nhw'n dod nôl i Gymru ar ôl eu cyfnod yn Chile neu a fyddan nhw am fynd i rywle arall. Fyddai dim ots ganddi fyw dramor erbyn hyn.

"Mae teyrngarwch i Gymru yn rhywbeth mae rhywun yn ei gario efo fo ond ti ddim isho teimlo'n euog a bod hynny'n dal ti nôl rhag cael profiadau a'r gallu i roi cyfleon diddorol i ni fel teulu.

"Os ti'n gallu torri arferiad - yn lle bynnag wyt ti ti'n mynd i arferiad, mae 'na drefn i dy ddiwrnod di - ond 'den i wedi cael cyfle i wirioneddol chwalu'r holl beth yne.

"Ble bynnag wyt ti ti'n gallu symud, ac os wyt ti eisiau symud i rywle gwahanol, mae'r cyfle i wneud."

Man gwyn, man draw

Er hynny, roedd Lois yn cymharu popeth a welai gyda Chymru. Roedd y bobl yng Nghanada a Fietnam a'r golygfeydd yng Nghanada a Seland Newydd yn ei hatgoffa o adre.

Ond nid man gwyn, man draw ydy hi bob amser.

"Mae Cymru, er yn wlad fechan, yn llawn o olygfeydd anhygoel," meddai Lois.

"Roedd yna lefydd eraill yn y byd i mi nad oedd yn gallu cymharu gyda harddwch naturiol Sir Benfro a Phen Llŷn, er enghraifft. Doedd arfordir California imi ddim patch ar rhain."

Image copyright Lois Eckley
Image caption Roedd y bechgyn yn gwneud gwaith ysgol am rai oriau bob dydd lle bynnag roedden nhw ond fe gawson nhw 'addysg interactif' amhrisiadwu ar hyd y daith, meddai Lois

Mae'r meibion wedi cael addysg na fydden nhw byth wedi ei chael mewn ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, meddai Lois, ac mae wedi eu gwneud yn fwy hyderus ac ennyn eu diddordeb mewn hanes a daearyddiaeth, ieithoedd a diwylliannau eraill.

Yn Chile fe fydd rhaid iddyn nhw ddysgu Sbaeneg a Saesneg yn rhugl.

'Gwnewch o!'

Fe werthodd Lois ac Edward eu tŷ, eu ceir a llawer o'u heiddo cyn cychwyn ar eu taith ac roedd ganddyn nhw gant a mil o amheuon a phryderon wrth gamu ar yr awyren am y tro cyntaf, meddai Lois.

Ond fe ddiflannon nhw wrth iddyn nhw sylweddoli eu bod yn rhydd i gael profiadau gwych fel teulu a bod modd gwneud bywyd yn unrhyw le.

Ei neges i unrhyw un sy'n meddwl am wneud yr un peth ydy 'Gwnewch o!': "Dwi mor falch bod ni 'di neud o a dwisho annog rhywun sydd hyd yn oed yn meddwl am y peth i feddwl amdano o ddifri' a rhoi cyfle i'w hunain ei wneud o. Does 'ne ddim byd negyddol alla'i ddeud am y profiad."