Canolbwynt busnes £1m i greu 260 o swyddi yn Wrecsam

wrecsam

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n talu am sefydlu canolbwynt busnes i helpu creu busnesau a swyddi yn Wrecsam.

Yn ôl Ysgrifennydd yr Economi ac Isadeiledd, Ken Skates bydd y £1m sydd wedi'i glustnodi yn helpu creu 100 o fusnesau a 260 o swyddi newydd dros y ddwy flynedd nesaf.

Cynllun peilot fydd hwn, fydd yn cael ei gynnal am ddwy flynedd gan Busnes Cymru a Chanolfan Dyfeisgarwch dros Fenter (ICE) Cymru gyda'r nod o gynnig cymorth i ddarpar entrepreneuriaid.

Bydd y ddau sefydliad yn annog buddsoddwyr preifat i neilltuo o leiaf £1m i helpu'r entrepreneuriaid sy'n rhan o'r peilot.

'Sbardunau pwysig'

Dywedodd Mr Skates: "Rwy'n falch iawn cael cyhoeddi cyllid ar gyfer yr uned hybu busnes yn Wrecsam i harneisio, cefnogi ac annog y talentau entrepreneuriaid gwych a geir yn yr ardal.

"Mae arloesi ac entrepreneuriaeth yn sbardunau pwysig i'r economi ac rwyf am greu'r amgylchedd gorau ar gyfer entrepreneuriaid ledled y wlad a byddaf yn defnyddio'r peilot i'm helpu i benderfynu ar fy mlaenoriaethau economaidd yn y dyfodol.

"Er mwyn sicrhau eu llwyddiant, mae'n bwysig darparu lle, cymuned a chefnogaeth i gyw entrepreneuriaid ac rwy'n awyddus i ddatblygu'r seilwaith sydd gennym ledled Cymru ac ychwanegu ato."

Swyddi newydd

Mae Wrecsam wedi cael ambell bwt o newyddion da o safbwynt swyddi yn ddiweddar.

Ym mis Tachwedd y llynedd cyhoeddodd cwmni fferyllol Wockhardt eu bod am fuddsoddi £10m i greu 50 o swyddi yno.

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud y bydd Carchar y Berwyn - carchar newydd Wrecsam - yn creu 1,000 o swyddi ac yn denu £23m i'r ardal.

Bydd y canolbwynt - neu Hyb fel y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddisgrifio - yn cynnig cymuned i entrepreneuriaid fydd yn cysylltu â sefydliadau eraill gan gynnwys Prifysgol Glyndŵr, Coleg Cambria, diwydiannau ac asiantaethau cymorth yn y rhanbarth.

Image copyright Carchar Wrecsam
Image caption Argraff artist o Garchar y Berwyn yn Wrecsam fydd yn agor cyn hir

Dywedodd pennaeth a chyd-sylfaenydd IEC, Gareth I Jones: "Rydym yn frwd dros ddechrau gweithio mwy â'r gymuned yn Wrecsam, a chyda phartneriaid yn Llywodraeth Cymru a Busnes Cymru, i helpu unrhyw un sydd â syniad ar gyfer busnes, waeth pa mor fawr neu fach, i gymryd y camau positif tuag at lansio'i fusnes ei hun."

Yn ôl datganiad Llywodraeth Cymru: "Bydd yn darparu amgylchedd gwaith cytûn, cyngor busnes, gweithdai a mwy o gyfleoedd a heriau i ysbrydoli cyw entrepreneuriaid i ddatblygu cwmnïau cadarn a llwyddiannus.

"Bydd yn rhoi cymorth i fasnachu'n rhyngwladol, cyngor busnes o ansawdd uchel, cyfleoedd rhyngweithio rhwng cwmnïau ac unigolion a chymorth mentora a hyfforddi i entrepreneuriaid."

Straeon perthnasol