Plant yn hawlio iawndal £200,000 gan Gyngor Abertawe

Llys
Image caption Cafodd dogfennau cyfreithiol yr achos eu cyflwyno i'r Llysoedd Cyfiawnder Brenhinol ym mis Rhagfyr 2016

Mae pedwar o blant yn ceisio hawlio £200,000 o iawndal gan Gyngor Abertawe, gan honni fod yr awdurdod lleol wedi methu a'u gwarchod rhag eu rhieni oedd wedi eu cam-drin.

Mae dogfennau cyfreithiol yn honni fod un plentyn wedi gweld ei fam a'i dad yn cymryd cocên, a bod y plentyn wedi methu mynd i'r ysgol y diwrnod canlynol am ei fod "i fyny drwy'r nos".

Fe honnir hefyd fod y fam wedi gwrthod cludo un o'r plant i'r ysbyty er bod gan y plentyn anawsterau anadlu. Bu'n rhaid i'r heddlu hebrwng y fam a'r plentyn i'r ysbyty'n ddiweddarach.

Honiad arall yw bod un o'r plant yn yfed o fotel i fabanod ac yn gwisgo cewynnau pan yn saith oed.

Yn y pen draw fe gafodd y plant eu gosod yng ngofal rhieni maeth gan Gyngor Abertawe.

Ond dywed cyfreithwyr ar ran y plant y dylai fod hyn wedi digwydd yn gynharach.

Iawndal

Mae'r cais cyfreithiol am iawndal yn cael ei wneud ar y sail y dylai'r cyngor fod wedi gwneud mwy i amddiffyn y plant "rhag camdriniaeth gorfforol ac emosiynol yr oeddynt wedi ei ddioddef yn eu cartref".

Mae'r achos cyfreithiol wedi ei gychwyn ar ran y plant gan y Cyfreithiwr Swyddogol - rhan o'r Weinyddiaeth Gyfiawnder sy'n gweithredu ar ran y rhai hynny sy'n rhy ifanc neu fregus i ddwyn achos cyfreithiol eu hunain.

Cafodd dogfennau cyfreithiol eu cyflwyno i Adran Mainc Y Frenhines yn y Llysoedd Cyfiawnder Brenhinol ym mis Rhagfyr 2016.

Dywed y dogfennau ar ran y plant: "Mae'r cais yn cynnwys cais am iawndal ar gyfer anaf personol ac mae'r hawlwyr yn disgwyl derbyn dros £200,000."

Mae'r dogfennau hefyd yn dweud fod y gwasanaethau cymdeithasol yn gwybod am rieni'r plant ers tro.

Dywedodd Cyngor Abertawe "na fyddai'n briodol" i wneud sylw ar y mater ar hyn o bryd.