Y chweched synnwyr: Ysgol Bro Dinefwr

Non Roberts, Owain Rowlands, Gwenllian Jenkins a Megan Lewis
Image caption Non Roberts, Owain Rowlands, Gwenllian Jenkins a Megan Lewis

Mae cyfres Pawb a'i Farn yn dychwelyd i Gymru yr wythnos hon gan deithio i Landeilo. Yn yr ysgol newydd - Ysgol Bro Dinefwr - fydd y rhaglen yn cael ei darlledu ac fe lwyddodd Cymru Fyw i gael rhai o'r disgyblion fydd yn rhan o'r gynulleidfa i ateb cwestiynau cyn i Dewi Llwyd gyrraedd.

Cinio ysgol neu frechdanau?

Rydyn ni gyd wrth ein boddau gyda'r cinio a gawn yn yr Hafan yn ein hystafell gyffredin!

Beth yw arwyddair yr ysgol?

Esgyn ar adain dysg.

Pwy yw eich hoff athro neu athrawes a pham?

Rydyn ni gyd yn hoff o'n hathro cofrestru, Mr Williams oherwydd ma' fe wastad yn fodlon ein helpu!

Ond hefyd mae'n rhaid cofio Miss Evans (Cymraeg) achos wnewn ni fyth anghofio sut i dreiglo ar ôl cân 'rap' i ddysgu'r rheolau.

Image copyright ysgol bro dinefwr

Beth yw'r peth gorau am gyrraedd uchelfannau'r ysgol?

Gwersi rhydd i siarad gyda ffrindiau a dim gorfod ciwio i gael bwyd yn y neuadd!

Pe byddet ti'n brif weinidog am y diwrnod - pa un peth fyddet ti'n newid yn syth?

Gwneud y penwythnos yn dri diwrnod, mwy o amser i ymlacio o'r ysgol.

Pwy fyddet ti'n dewis fel Arlywydd newydd America?

Michelle Obama - mae unrhyw un yn well 'na Donald Trump!

Brexit - cyfle gwych, neu hunllef?

Hunllef wrth gwrs! Ni sy'n dioddef.

Gwleidyddion - pobl lwydaidd, neu'n gwneud gwahaniaeth?

Mae pobl cryf a gwan ym mhob maes, felly mae'n dibynnu pa wleidydd chi'n sôn amdano.

Pe byddet ti'n ennill miliwn o bunnau ar y loteri - beth fyddet ti'n brynu?

Os fyddwn ni'n pedwar yn ennill miliwn o bunnau ar y loteri byddwn ni'n gwario'r arian ar sefydlu sianel Gymraeg arall i roi mwy o ddarllediad o raglenni Cymraeg megis yr Eisteddfod a'r Sioe Frenhinol!

A sefydlu cwmni i gyhoeddi caneuon Cymraeg 'top 40' pob wythnos!

Image copyright Getty Images
Image caption Rygbi - y gamp genedlaethol yn ôl disgyblion Ysgol Bro Dinefwr

Beth yn eich barn chi yw camp genedlaethol Cymru?

Rydyn ni gyd yn gytûn, mae'n amlwg mae rygbi yw'r gamp genedlaethol! Gobeithio mai Cymru fydd yn fuddugol yn y Chwe Gwlad!

O ble wyt ti'n cael dy newyddion? Teledu / radio / gwefannau newyddion / gwefannau cymdeithasol? Pa rai?

Teledu ac, yn amlwg, gwefan BBC Cymru Fyw!

Beth yw'r wers orau ti wedi cael mewn bywyd?

Peidio becso gormod, mae wastad rhywbeth da ar y gweill, a'r ffaith mai gwenu yw'r moddion gorau!

Beth fyddet ti'n hoffi gweld dy hun yn ei wneud mewn 10 mlynedd?

Dal yn byw yng Nghymru gan fod 'na ddim lle gwell i'w gael. Gobeithio wedi mynd i'r brifysgol a dilyn ein breuddwydion.

Image copyright Paul Davis
Image caption Cymru - "dim lle gwell i'w gael" oherwydd golygfeydd fel hyn o Gastell Carreg Cennen?

Dewi Llwyd - beth yw dy hoff beth amdano?

Cyflwynydd penigamp ar Radio Cymru! Total legend!

Bydd cyfres Pawb a'i Farn yn parhau nos Iau am 21:30 ar S4C.