Pryder am wasanaethau meddygon teulu ym Mrynaman

Cyfarfod

Daeth rhyw 150 o bobl i gyfarfod stormus yn yr Aelwyd, Brynaman, nos Iau i glywed pryderon am fynediad i wasanaethau meddygon teulu yn yr ardal.

Mae un feddygfa - Aman Tawe - yn gyfrifol am 11,300 o gleifion yn ardaloedd Dyffryn Aman a Chwm Tawe Uchaf, ac mae chwech o feddygfeydd gwahanol.

Fe ffurfiwyd y feddygfa newydd yn 2014 dan arweiniad Dr Duncan Williams.

Clywodd y cyfarfod bod pobl yn ei chael yn anodd gweld meddyg teulu, a'u bod yn gorfod ymweld â nyrsys a pharafeddygon o fewn y feddygfa.

Beirniadaeth

Dywedodd rhai yn y gynulleidfa bod y feddygfa yn "rhy fawr a chlogyrnaidd," a bod pobl hŷn yn ei chael hi'n anodd teithio i feddygfeydd eraill i gael triniaeth.

Roedd rhai yn cwyno ei bod yn cymryd dyddiau i weld meddyg oherwydd y broses triage o fewn y feddygfa.

Galwodd un o gynghorwyr yr ardal, Kevin Madge, ar y ddau fwrdd iechyd lleol - Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannwg - i wneud yn "siŵr bod y practis yn atebol".

Mynnodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg bod y feddygfa yn ceisio recriwtio staff ychwanegol ynghyd â meddygon teulu newydd.

Gofynnodd y Cynghorydd Glynog Davies pam roedd dau o bartneriaid y feddygfa wedi gadael yn 2014, gan adael Dr Duncan Williams fel yr unig bartner sydd yn feddyg.

Dywedodd rhai aelodau o'r gynulleidfa eu bod yn ofni gwneud cwynion swyddogol ac nad oedd y drefn o gwyno yn gweithio.

Mae Dr Duncan Williams wedi dweud wrth BBC Cymru bod yna "nifer o bethau positif" yn digwydd o fewn y feddygfa, a bod nyrsys a pharafeddygon yn gallu gweld cleifion, yn ogystal â'r meddygon teulu.

Clywodd y cyfarfod mai Dr Williams yw'r unig feddyg parhaol sydd ar ôl.

Dywedodd Eluned Morgan AC, wnaeth drefnu'r cyfarfod, ei bod hi wedi gwahodd Dr Williams i'r cyfarfod yn yr Aelwyd ond doedd e ddim yn bresennol.