Ymddiheuriad wedi trafferth mynediad i blatfform trenau

dyffryn ardudwy
Image caption Mae cwynion wedi bod nad yw dyluniad newydd yr orsaf yn rhoi digon o le i ddefnyddwyr anabl

Mae Network Rail wedi ymddiheuro ar ôl i waith gafodd ei wneud yng ngorsaf drenau Dyffryn Ardudwy greu trafferthion i rai teithwyr.

Dywedodd cynghorydd lleol ei fod wedi derbyn nifer o gwynion bod pobl anabl, henoed, defnyddwyr fframiau cerdded a mamau gyda phramiau yn ei chael hi'n anodd cyrraedd a gadael y platfform.

"Roedd hi bron yn amhosib i ddefnyddwyr cadair olwyn ddefnyddio giât newydd oedd wedi ei osod gan ei fod yn drwm, ddim yn agor yn iawn," meddai Eryl Jones-Williams.

Doedd dim ymgynghoriad wedi digwydd o gwbl cyn y gwaith, yn ôl y cynghorydd, ac ar ôl archwilio'r gwaith daeth Grŵp Mynediad Meirionnydd i'r casgliad ei bod hi bron yn amhosib i bobl anabl gael mynediad.

'Ffars llwyr'

"Doeddwn i methu croesi'r rheilffordd ac methu mynd drwy'r giât fach newydd i gyrraedd y platfform," meddai James Collier o Ddyffryn Ardudwy, sy'n defnyddio cadair olwyn.

"Pan mae ceir yn croesi'r rheilffordd, mae'r giât fawr yn rhwystro'r mynediad i'r platfform."

Ychwanegodd Maureen Jones-Williams, sydd yn dioddef o MS ac hefyd mewn cadair olwyn, y byddai'n rhaid iddi hi gael rhywun i'w helpu hi agor y giât oherwydd eu bod nhw ar lethr.

Mae Network Rail bellach wedi dweud y byddan nhw'n edrych eto ar yr opsiynau, a dywedodd cadeirydd Grŵp Mynediad Meirionnydd, y cynghorydd Delwyn Evans y bydden nhw'n cynorthwyo â'r cynlluniau.

"Ryden ni eisiau dod â defnyddwyr cadair olwyn gyda ni a defnyddio eu profiad," meddai.

Ond mae'r cynghorydd Trevor Roberts o Bermo wedi disgrifio'r drefn newydd fel "ffars llwyr".

"Bydden i'n cwestiynu os oedd dylunydd y groesfan hyd yn oed wedi ymweld â'r safle cyn creu'r cynlluniau," meddai.

Image caption Mae'r cynghorwyr Delwyn Evans (chwith) ac Eryl Jones-Williams (dde) ymysg y rheiny sydd wedi codi pryderon

Dywedodd Samuel Hadley o Network Rail ei fod yn "gamgymeriad" ar eu rhan nhw ac y byddai'r giât a phostyn ffens yn cael eu tynnu oddi yno er mwyn hwyluso pethau i deithwyr.

"Fel rhan o'n cynllun i uwchraddio'r rheilffordd, fe wnaethon ni welliannau yn ddiweddar i'r groesfan rheilffordd yng ngorsaf Dyffryn Ardudwy," meddai.

"Roedd y pecyn yma o waith yn cynnwys mesurau diogelwch ychwanegol ar y platfform, yn dilyn pryderon gafodd eu codi gan geidwad lleol y groesfan rheilffordd ynglŷn â theithwyr yn croesi o flaen trenau oedd yn gadael yr orsaf.

"Er ein bod ni wedi gwneud y gwaith yma er mwyn gwneud y rheilffordd yn saffach, roedden ni eisoes yn ymwybodol bod y giât newydd o bosib wedi'i gwneud hi'n anoddach i ddefnyddwyr cadair olwyn gyrraedd y platfform ac rydyn ni'n ymddiheuro'n llwyr am unrhyw anghyfleustra mae hyn wedi achosi i deithwyr.

"Rydyn ni ar hyn o bryd yn edrych ar opsiynau er mwyn datrys y mater yn derfynol a gwella mynediad i holl ddefnyddwyr yr orsaf."