Y farn yn fan hyn: Llundain

Aelwyd Llundain
Image caption Bydd rhai o aelodau'r aelwyd yn y gynulliedfa wrth i Pawb a'i Farn ddod o Lundain

Bydd rhaglen Pawb a'i Farn yn dod o Lundain yr wythnos hon ac mae rhai o aelodau Aelwyd Llundain wedi cael gwahoddiad i fod yn rhan o'r trafod. Mae Cymru Fyw wedi cael y blaen ar Dewi Llwyd gan holi ambell gwestiwn iddyn nhw.

Awr ginio neu frechdanau wrth y cyfrifiadur?

Awr ginio'n ddelfrydol ond wrth y cyfrifiadur gan amlaf!

Beth yw'r peth gorau / gwaethaf am fyw yn Llundain?

Marged: Gorau: Dinas aml-ddiwylliannol, liwgar, a rhywbeth difyr bob amser i'w wneud.

Gwaethaf: Prysurdeb, llygredd, diffyg awyr iach.

Siwan: Y peth gorau yw'r wledd o ddramau, cyngherddau, ac arddangosfeydd sydd ar gael yma.

Y peth gwaethaf yw'r gost uchel o fyw mewn dinas mor anhygoel!

Image copyright Emma Lynch/BBC
Image caption Llundain - dinas aml-ddiwylliannol a liwgar, ond drud!

Pe bai ti'n Brif Weinidog am y diwrnod beth fyddet ti'n newid?

Lowri: Buddsoddi mwy mewn addysg ac iechyd, a'i gwneud hi'n dipyn anoddach i fusnesau mawr ac unigolion cyfoethog osgoi talu trethi ar eu hennillion.

Marged: Troi adeiladau gwag sydd ddim yn cael eu defnyddio yn llochesi i'r digartref, ac yn gartrefi fforddiadwy.

Pwy fyddet ti'n ei ddewis fel Arlywydd newydd America?

Lowri & Marged: Michelle Obama.

Siwan: Yn enwedig wedi etholiad Obama, mae hi wir yn dorcalonnus gweld y math o bolisïau sydd yn cael eu blaenoriaethu gan yr Arlywydd newydd.

Mi fyddai gweld rhywun fel Ilhan Omar fel Arlywydd yn gyrru neges hollol wahanol ar sut y dylai trin ffoaduriaid.

Image caption Ilhan Omar fyddai dewis Siwan ar gyfer swydd yr Arlywydd

Brexit - cyfle gwych neu hunllef?

Lowri & Marged: Hunllef.

Siwan: Chwe mis yn ôl i fyddwn i wedi dweud hunllef ond credaf bellach bod cyfleoedd yn nhermau'r economi yn y hir dymor.

Wedi dweud hynny rwyf yn bryderus am yr effaith a gaiff y bleidlais ar ein polisïau mewnfudo, a hefyd fod rhai ymgyrchwyr blaenllaw ar y dde wedi rhoi platfform i ragfarnau hiliol.

Gwleidyddion - pobl lwydaidd neu'n gwneud gwahaniaeth?

Lowri: Dibynnu am bwy mae rhywun yn siarad! Dwi'n meddwl fod yna wleidyddion hollol anhygoel i'w cael, pobl egwyddorol a phenderfynol, fel Mhairi Black, ond dwi hefyd yn deall fod hi'n swydd ofnadwy o anodd.

Mae eisiau mwy o wleidyddion o gefndiroedd gwahanol yn San Steffan ac yng Nghaerdydd, a llai o career politicians - dwi'n meddwl fod cael amrywiaeth o brofiadau bywyd ac arbenigeddau'n bwysig.

Rygbi? Pêl-droed? Beth yw prif gamp y Cymry?

Lowri: Pêl-droed! 'Sgen i'm llawer o ddiddordeb mewn rygbi, ond dwi'n caru pêl-droed, felly roedd cael dathlu'r holl lwyddiannau haf diwethaf yn brofiad anhygoel.

Siwan: Rygbi fel rheol! Er, mi wnes i bendant ddisgyn mewn i'r categori fyddai gwir gefnogwyr o'r gêm yn ei alw'n glory hunter yn ystod yr Euros!

O ble wyt ti'n cael dy newyddion?

Siwan: Lle nad oes modd cael y newyddion y dyddiau hyn? Radio, teledu, papurau newydd (wel, apps fwy na dim), Twitter. Mae'r rhestr yn hirfaith… Dwi'n ffan fawr o'r Spectator a'r Times - a Cymru Fyw wrth gwrs!

Pe bai ti'n ennill miliwn o bunnau ar y loteri - beth fyddet ti'n ei brynu?

Lowri: Tŷ, dwi'm yn siwr iawn sut dwi am allu fforddio un fel arall!

Marged: Dim, ei ddefnyddio i dalu fy nyled benthyciad myfyriwr.

Image caption Dim ond un ffordd sydd o osgoi hangover meddai Lowri

Beth yw'r wers orau rwyt ti wedi ei dysgu hyd yma?

Lowri: Fod hi'n bwysig gwneud y mwya' o bob cyfle, a mai treulio amser efo ffrindiau a theulu ydi'r peth pwysicaf mewn bywyd.

Hefyd - peidio yfed yn y lle cynta' ydi'r unig hangover cure sy'n gweithio.

Marged: I beidio gorfeddwl am y dyfodol, a chanolbwyntio ar y presennol.

Beth fyddi di yn ei wneud ymhen 10 mlynedd?

Siwan: Hoffwn i fod mewn swydd dwi'n ei charu ac yn dal i gael mwynhau cwmni fy nheulu a ffrindiau anhygoel. O, a gweld niferoedd Aelwyd Llundain wedi treblu! Côr yr Ŵyl efallai?

Lowri: Dim syniad, gobeithio fyddai'n dal i joio, wedi cael digon o gyfleoedd i deithio, ag yn berchen ar dŷ.

Dewi Llwyd - beth yw dy hoff beth amdano?

Marged a Siwan: Ei lais.

Lowri: Chwaeth grêt mewn sbectols.

Bydd Pawb a'i Farn ar S4C am 21:30, nos Iau 2 Chwefror.

Straeon perthnasol