Cyfarfod i drafod cynlluniau Wylfa Newydd ar Ynys Môn

wylfa

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal yn ddiweddarach ddydd Llun i ofyn barn pobl am gynllun gorsaf ynni niwclear newydd ar Ynys Môn.

Dyma fydd y cyntaf o ddau gyfarfod yn trafod cynlluniau Horizon Nuclear Power, sy'n bwriadu adeiladu adweithydd newydd ar safle'r Wylfa ar yr ynys.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn gofyn am safbwyntiau'r cyhoedd ar eu hasesiad o'r cynllun gan gwmni Hitachi-GE.

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 3 Mawrth.

Ni fydd y cyhoedd yn cael unrhyw ddylanwad ar y dechnoleg a ddefnyddir ar y safle.

Dywedodd Tim Jones, cyfarwyddwr gweithredol CNC ar gyfer gogledd a chanolbarth Cymru: "Ein pwrpas yw sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal mewn modd cynaliadwy.

"Fe fydd Wylfa Newydd yn gwneud hyn mewn tair ffordd, sef: drwy asesu dyluniad yr adweithyddion, penderfynu ar safle trwyddedau amgylcheddol penodol, a darparu cyngor i sefydliadau eraill ar benderfyniadau y mae angen iddynt eu gwneud.

"Ein gwaith ni yw sicrhau y bydd unrhyw orsaf ynni niwclear newydd yn cwrdd â safonau uchel o ran diogelu'r amgylchedd a rheoli gwastraff, gan sicrhau bod ein cymunedau yn cael eu cadw'n ddiogel rhag niwed amgylcheddol."

Bydd y cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnal yng Nghemaes ddydd Llun, a bydd yr ail yn cael ei gynnal ddydd Mawrth yn Llangefni.