Ateb y Galw: Dilwyn Morgan

Published

Dilwyn Morgan sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan Tara Bethan yr wythnos diwethaf.

Beth ydy dy atgof cyntaf?

Hafau plentyndod ym Mhen Llŷn. Roedd hi'n dywydd mynd i lan y môr bron bob dydd a chael brechdanau tomatos o'r tŷ gwydr polythene a llosgi yn yr haul a Mam yn fy mhlastro efo calamine lotion. Dwi ddim yn cofio erioed methu mynd i lan y môr oherwydd glaw!!!

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Miss Roberts oedd yn dysgu plant bach yn ysgol Llaniestyn. Mi syrthiais dros fy mhen a fy 'nghlustiau mewn cariad efo hi pan o'n i yn bedair oed. Pan nes i ddeall nad oedd gobaith i'r berthynas mi fu bron i mi fod yr ieuengaf erioed i ymuno â'r French Foreign Legion!

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Mae siŵr fod trio boddi fy chwaer yn lan môr Abersoch yn uchel ar y rhestr neu falle cael fy nal yn gwisgo sgert hoci Lorraine Haig pan yn y chweched yn Ysgol Botwnnog. Doedd Lorraine ddim ynddi ar y pryd diolch i'r drefn!!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Tro cynta' dwi'n cofio crio oedd yn gwylio ffilm Dr Doolittle yn y pictiwrs yn Rhyl 'fo Anti Marian. Rwan dwi'n crio pan dwi'n gwylio Britain's Got Talent neu Lassie Come Home.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Fy niet. Pethau anghywir amser anghywir ac anghyson. Dwi'n b'yta gormod o fwyd sbwriel.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Does ond un ateb bosib yma sef Tŷ'n Pwll, y tyddyn lle gefais fy magu yng Ngarnfadryn draw yn Llŷn. Tydi'r lle 'di newid dim i mi ac mae 'na atgofion ymhob twll a chornel yno. Paradwys.

image copyrightGwenan Roberts/BBC
image captionArdal Garnfadryn: Paradwys i Dilwyn

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Ym wel rhaid ateb yn ofalus!! Wedi cael ambell noson berffaith ar gwch a noson serog braf a'r môr yn dawel a dim ond sŵn y gwynt a mwg o banad o de a brechdan corned beef a mwstard.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Swil, pengaled ac annwyl (yn ôl Mam).

Beth yw dy hoff lyfr?

Lord of the Rings. Unrhyw lyfr am deithio ac antur.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod?

Victore Borge - un or comedïwyr gora' fu. Fel arall o amgylch y tân efo ffrindiau yn yfed cwrw go iawn ac adrodd yr un straeon a wnaethon ni tro blaen.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

The Bicycle Thief. Ffilm ddu a gwyn o'r Eidal gydag is-deitlau Saesneg wedi ei chyfarwyddo gan Vittorio De Sica. Dwy awr o ffilm am ddyn yn chwilio am ei feic oedd wedi ddwyn.

Dwi'n meddwl mod i angen mynd allan yn amlach!!

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Adra ar y tyddyn ym Mhen Llŷn yn mynd rownd ar y Ffyrgi bach neu mynd â Miss Roberts i'r pictiwrs i weld Dr Doolittle.

image captionDilwyn wrth y llyw a John yn breuddwydio am y frechdan 'corned beef 'a mwstard nesa'

Dy hoff albwm?

Unrhyw un o albyms Rick Wakeman, er ar hyn o bryd, deuawdau Rhys Meirion sy'n chwarae yn ddi-stop yn y car.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Cwrs cynta' a hwnnw fyddai cyri cyw iâr on-the-bone Mici Plwm efo'r trimmings i gyd yn enwedig Bombay Duck.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Mi faswn i wrth fy modd yn bod yn Owen Morgan Griffith Huws fy ŵyr 5 oed er mwyn i mi gael gweld sut un ydw i go iawn trwy ei lygaid o. Fel arall bod yn unrhyw un sydd yn filiwnydd er mwyn trio gwario'r cwbwl mewn diwrnod.

Pwy sy'n Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Mici Plwm

Pynciau Cysylltiedig