Y chweched synnwyr: Ysgol Bro Pedr

Disgyblion Bro Pedr
Image caption Lleucu, Nest, Morgan, Cadi a Martha sy'n ateb cwestiynau Cymru Fyw

Bydd rhaglen Pawb a'i Farn yn symud i Bontrhydfendigaid yr wythnos hon. Mae disgyblion chweched dosbarth Ysgol Bro Pedr yn Llanbedr Pont Steffan wedi cael gwahoddiad i fod yn rhan o'r trafod. Mae Cymru Fyw wedi cael y blaen ar Dewi Llwyd gan holi ambell gwestiwn iddyn nhw.

Cinio ysgol neu frechdanau?

Dyna beth sy'n braf am fywyd y chweched yw cael mynd lawr i'r dre i brynu bwyd!

Beth yw arwyddair yr ysgol?

'A fo ben bid bont'.

Beth yw'r peth gorau am y chweched dosbarth?

Gallu dod i'r ysgol a gwneud fel y mynnom!

(Gol: Ydi Mrs Jane Wyn y pennaeth yn darllen hwn?)

Hoff athro / athrawes a pam?

Hoff athrawes y pump ohonom yw Mrs Delor James. Mae hi'n dysgu Cymraeg i Morgan, Martha, Cadi a Nest a hi yw athrawes ddosbarth Lleucu. Dyma un sy'n gallu cymryd jôc ond eto ma' hi mor drefnus!

Pe bai ti'n Brif Weinidog am y diwrnod beth fyddet ti'n newid?

Fy swydd!

Pwy fyddet ti'n ei ddewis fel Arlywydd newydd America?

Ainsley Harriott.

Image caption Yr Arlywydd Ainsley Harriott?

Brexit - cyfle gwych neu hunllef?

Rydym yn unfrydol ei fod yn hunllef!

Gwleidyddion - pobl lwydaidd neu'n gwneud gwahaniaeth?

Byddai'n annheg i gategoreiddio pawb dan yr ymbarél - mae pobl dda a gwanach ym mhob maes!

Ar drothwy'r 6 Gwlad, a'i rygbi yw prif gamp y Cymry?

I Lleucu, hoci yw camp cenedlaethol Cymru â hithau yn gôl-geidwad ac yn lysgennad cenedlaethol dros y gamp. Mae Morgan, ar y llaw arall, yn chwaraewr rygbi brwd.

Image caption Ai hoci yw prif gamp y Cymry?

O ble wyt ti'n cael dy newyddion?

Ry'n ni gyd ar y gwefannau cymdeithasol boed yn Facebook, Trydar neu Snapchat. Gan fod Morgan, Martha, Nest a Lleucu yn gyrru, cânt ddôs o newyddion yn ddyddiol ar y radio!

Beth yw'r wers orau rwyt ti wedi ei dysgu mewn bywyd hyd yma?

Rheol 5 eiliad - os bod darn o fwyd yn cwympo ar y llawr mae gennych 5 eiliad i fwyta'r bwyd cyn i germau ei ddominyddu!

Pe baet ti'n ennill miliwn o bunnau ar y loteri - beth fyddet ti'n brynu?

Dechrau busnes gwerthu t-shirts Cymreig ym Maes B a'r Sioe Frenhinol a gwneud ein ffortiwn!

Image caption Maes B - y lle i wneud eich ffortiwn meddai'r disgyblion

Beth fyddi di yn ei wneud ymhen 10 mlynedd?

Bydd Cadi yn ceisio gwerthu hunangofiant. Bydd Lleucu yn gweithio i gwmni cyfrifiadurol y teulu. Bydd Martha yn gwrando ar ei phlant yn darllen a bydd Nest yn ceisio ennill cadair mewn rhyw Eisteddfod.

Dewi Llwyd - beth yw dy hoff beth amdano?

Ei sbectol - smart iawn.

Bydd Pawb a'i Farn ar S4C am 21:30, nos Iau 26 Ionawr.

Straeon perthnasol