Gweithwyr bwrdd iechyd yn streicio am 24 awr

Ysbyty Tywysoges Cymru

Mae staff sy'n gweithio yn unedau diheintio a sterileiddio ysbytai Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi bod ar streic ers hanner nos ddydd Mercher.

Dywedodd undeb Unsain bod disgwyl y bydd yn amharu ar lawdriniaethau sydd ddim yn rhai brys.

Mae streic 24 awr arall wedi ei threfnu ar gyfer 1 Chwefror fel rhan o'r anghydfod am dâl y staff yn yr unedau dan sylw.

Fe ddywedodd y bwrdd iechyd eu bod wedi ymrwymo i dawelu ofnau staff a bod cynnig i drafod gyda'r undeb a'r gwasanaeth cymodi ACAS yn dal yn agored.

Yr ysbytai sy'n cael eu heffeithio yw Treforys, Castell-nedd Port Talbot ac Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Anghydfod am gyflog cyfartal

Dywedodd yr undeb bod y gweithwyr yn flin am nad yw'r bwrdd iechyd yn ystyried o ddifri eu honiad bod staff sy'n gwneud yr un gwaith gyda byrddau iechyd eraill Cymru yn cael mwy o gyflog.

Mewn rhannau eraill o Gymru, mae swyddogion technegol cynorthwyol - fel y maen nhw'n cael eu hadnabod - yn cael eu cyflogi ar gyfradd cyflog 3.

Gyda bwrdd Abertawe Bro Morgannwg, maen nhw'n gweithio ar raddfa cyflog 2, ac mae'r undeb yn dweud bod hyn yn golygu eu bod yn derbyn rhwng £466 a £1,879 yn llai pob blwyddyn.

Image caption Cafodd rhai llawdriniaethau eu gohirio yn Ysbyty Treforys

Dywedodd trefnydd undeb Unsain gyda Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, Mark Turner: "Ry'n ni am ddatrys yr anghydfod yma yn gyflym ac ry'n ni wedi cyflwyno nifer o gynigion cyfaddawd i'r bwrdd iechyd.

"Yn anffodus, nid yw'r staff yn teimlo fod y bwrdd yn gwrando arnyn nhw, nac yn deall yn iawn y gwaith y maen nhw'n ei wneud.

"Wedi mwy na dwy flynedd o drafod mae'r bwrdd iechyd yn parhau i anwybyddu'r cynnig yn y gobaith y byddan nhw'n mynd i ffwrdd.

"Fe wnaeth y bwrdd ddangos parodrwydd i ddatrys anghydfod tebyg gyda gweithwyr yn yr adran pelydr-X, felly pam nad ydyn nhw yr un mor fodlon i gyrraedd cytundeb ar gyfer gweithwyr yn yr unedau diheintio a sterileiddio?"

'Cyfraniad gwerthfawr'

Roedd Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg yn cydnabod eu bod wedi gorfod gohirio rhai llawdriniaethau, ac mai diogelwch cleifion oedd eu blaenoriaeth.

Dywedodd cyfarwyddwr adnoddau dynol dros dro'r bwrdd, Kate Lorenti: "Ry'n ni'n siomedig bod ein cynnig i Unsain i ddod ag ACAS yn rhan o'r trafodaethau wedi ei dderbyn i ddechrau, ond yna ei wrthod.

"Ry'n ni wedi ymrwymo i ddatrys pryderon ein staff ac mae'r cynnig i Unsain i fynd at ACAS yn dal yn agored.

"Hoffwn bwysleisio ein bod yn gwerthfawrogi ein staff i gyd - beth bynnag yw eu rôl o fewn y bwrdd iechyd - a'u bod yn gwneud cyfraniad gwerthfawr wrth ofalu am ein cleifion.

"Mae swyddogion band 2 yn teimlo nad ydyn nhw'n derbyn yr un cyflog â swyddogion technegol tebyg ar draws Cymru - ein dealltwriaeth ni yw mai dim ond yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda (lle mae gwasanaeth gwahanol yn cael ei gynnig) y mae swyddogion o'r fath i gyd ar fand cyflog 3."

Bydd y gweithwyr yn streicio eto ymhen wythnos os na fydd yr anghydfod wedi'i ddatrys.