Pryder am ddyfodol meddygfa wledig

Coelbren Health Centre Image copyright Google

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal ym mhentre' Coelbren, ger Ystradgynlais, ym Mhowys ddydd Sadwrn er mwyn trafod pryder am ddyfodol y feddygfa leol.

Dywed Canolfan Gofal Sylfaenol Cwm Dulais eu bod yn ei chael hi'n anodd denu meddygon teulu i'r ardal, ac felly eu bwriad yw canoli eu gwasanaethau ym mhentre' Blaendulais, tair milltir i ffwrdd yn Sir Castell-nedd Port Talbot.

Problem trigolion lleol yw bod yr unig wasanaethu bysiau rhwng y ddau bentre' ym mhen uchaf Cwm Tawe wedi eu dirwyn i ben, a gallai hyn olygu anhawster mawr i bobl hŷn.

Mae Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, sy'n gyfrifol am gleifion Castell-nedd Port Talbot, wedi dechrau cyfnod o ymgynghori ynglŷn â'r newidiadau.

Dywed Canolfan Gofal Sylfaenol Cwm Dulais mai'r bwriad yw darparu gwasanaeth meddygon teulu ym Mlaendualis, gyda gwasanaethau eraill fel cwnsela a ffisiotherapi ar gael yng Nghoelbren.

Angen cydweithio

Dywed yr AC lleol, Kirsty Williams, a fydd yn mynychu'r cyfarfod cyhoeddus ddydd Sadwrn fod angen i'r cynghorau gydweithio er mwyn dod o hyd i ateb.

"Mae'n gyfnod anodd iawn i'r gymuned. Mae colli gwasanaethau meddyg teulu a gwasanaeth bws mewn amser byr yn her fawr i nifer o bobl yng Nghoelbren, ac mae'n enghraifft o'r her syn wynebu cymunedau gwledig," meddai Ms Williams, AC Brycheiniog a Maesyfed.

Image caption Dywed Kirsty Williams, AC Brycheiniog a Maesyfed, fod angen i'r cynghorau sir gydweithio

"Pe na bai pobl yn gallu gweld meddyg yng Nghoelbren, yna mae'n bwysig iawn fod cysylltiadau trafnidiaeth yn cael eu gwarchod er mwyn sicrhau eu bod yn gallu ymweld â'r meddyg."

Dywedodd llefarydd ar ran bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg fod cynghorau Powys a Chastell-nedd Port Talbot yn ceisio dod o hyd i ateb.

Yn ôl John Brunt, aelod o gaibinet Powys sydd â chyfrifoldeb am ffyrdd, roedd y gwasanaeth dan sylw yn un masnachol, felly doedd gan y sir ddim llais yn y mater.

Gwnaed cais i fwrdd Iechyd Powys am sylw ar yr effaith y bydd y newidiadau posib yn ei gael ar drigolion Powys sy'n defnyddio meddygfa Coelbren.