Rhybudd i beidio coginio bwyd llawn startsh am rhy hir

Tost Image copyright Thinkstock
Image caption Y cyngor yw peidio llosgi bwydydd starts fel tatws, sglodion a bara

Mae ymgyrch wedi dechrau i rybuddio pobl i geisio lleihau cemegyn, sydd i'w ganfod mewn bwyd llawn startsh, allai gynyddu'r perygl i berson gael canser.

Fe gaiff y cemegyn acrylamid ei greu wrth i fwydydd fel tatws a bara gael eu ffrio, grilio, tostio neu rostio ar dymheredd uchel am gyfnodau hir.

Dyw gwyddonwyr ddim yn siŵr eto o'r risg mewn bwyd, ond mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd, sydd yn arwain yr ymgyrch 'Y Rheol Aur', yn dweud bod newidiadau bach yn gallu lleihau faint o'r cemegyn mae pobl yn ei fwyta.

Eu cyngor yw peidio coginio bwydydd sydd yn cynhyrchu startsh yn rhy hir ac i geisio cael lliw euraidd neu oleuach ar y bwyd.

Maen nhw'n dweud y dylai pobl ddilyn cyfarwyddiadau ar becynnau yn gywir er mwyn osgoi coginio bwyd yn rhy hir neu ar wres rhy uchel ac mae'r asiantaeth hefyd yn dweud na ddylai pobl gadw tatws amrwd yn yr oergell.

Y cyngor yw storio tatws mewn rhywle tywyll ac na ddylai'r tymheredd fod yn uwch na 6C.

Image caption Mae bwyta diet cytbwys yn lleihau'r risg o gael canser

Daw'r ymgyrch wrth i ganlyniadau arolwg gael eu cyhoeddi sy'n dangos fod pobl ym Mhrydain yn bwyta bwydydd sydd â lefel uwch o acrylamid na'r hyn sy'n ddelfrydol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Polisi'r Asiantaeth Safonau Bwyd, Steve Wearne nad yw'r cyhoedd yn gyffredinol yn ymwybodol o'r cemegyn a'r peryglon posib, a'i bod hi'n bwysig i ddilyn diet cytbwys ac iach.

"Er bod rhagor i ni ganfod am wir risg acrylamid, mae gan y Llywodraeth, y diwydiant ac eraill rôl bwysig i'w chwarae wrth helpu i leihau faint o acrylamid rydym yn ei fwyta," meddai.

"Mae'r ymgyrch yn rhan o waith ehangach yr ASB i leihau faint o acrylamid y mae pobl yn ei fwyta.

"Mae'r ASB yn parhau i weithio'n agos â'r diwydiant bwyd i leihau acrylamid yn y bwyd rydych yn ei brynu, gan gynnwys datblygu pecyn cyfathrebu a chodau ymarfer i'r diwydiant, a gaiff eu hymgorffori ym mhob rhan o'r gadwyn fwyd."