Chwa o awyr iach?

jo

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn anhapus iawn. Ar 17 Ionawr roedd y mudiad wedi cael gwahoddiad i roi tystiolaeth am safonau newydd y Gymraeg i Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu'r Cynulliad.

Ond cafodd y gwahoddiad hwnnw, i ymddangos o flaen y pwyllgor, ei dynnu nôl wedi i'r Gymdeithas esbonio na fydden nhw yn ateb unrhyw gwestiwn gan Neil Hamilton, cynrychiolydd UKIP ar y pwyllgor.

Dywedodd cadeirydd y Pwyllgor, Bethan Jenkins, bod y penderfyniad wedi'i wneud am mai'r "pwyllgor ac nid tystion ddylai benderfynu pwy ddylai ofyn cwestiynau".

Mae Jo Blog, y blogiwr sydd â'i dafod yn ei foch, wedi ei gynhyrfu hefyd gan y datblygiadau diweddara':


Da ydy Cymdeithas yr Iaith.

Chydig bach o love/hate realtionship ges i gyda nhw erioed. O'n i ar y band-wagon yn y 70au ond fuodd 'na gyfnodau wedi hynny, pan o'n i'n gweithio i Gyngor Sir Gwynedd, pan o'n i'n reit flin gyda nhw.

Pam pigo arnon ni? Roedd sawl cyngor arall (roedd pob cyngor arall) yn y byd yn trin y Gymraeg yn salach na Gwynedd. Ond dyna fo, roedd hi'n haws i nashis Gwynedd beintio be' oedd dan eu trwynau nhw na theithio dim modfedd i'r dwyrain.

Ond heddiw dwi'n reit falch ohonyn nhw. Achos maen nhw wedi gwrthod siarad 'da UKIP. A dyna chi chwa o awyr iach.

Dim cymryd arnyn fod popeth yn iawn. Dim siarad siop. Dim ffug-ddadleuon a mêts mawr wedyn. Dim selfies bach plentynaidd a Hamilton a Gill yn un o'r gang. Dim.

Wedyn dyna i chi Hamilton yn sôn eu bod nhw'n blentynaidd, yn anwybodus ac yn rhagfarnllyd yn eithafol!!

Mae yna rhywbeth dadlennol ei fod o'n dweud 'plentynaidd' a 'tyfwch lan', bron nad yw'r eirfa yn throwback i pan oedd o'i hun yn byw yng Nghymru.

Dydy o ddim wedi sylwi bod Ffred Ffransis a Tony Schiavone yn pwshio 70 erbyn hyn a bod hyd yn oed y Cadeirydd newydd yn siŵr o fod yn pwshio 40.

Mae cymryd yn ganiataol bod dyrnaid o bensiynwyr mamau ifanc yn eithafol braidd yn rhyfedd. Hyd y gwela'i sdim ploryn, penmaenmawr, na benthyciad myfyriwr yn agos at Y Mudiad Ieuenctid erbyn hyn.

Cofiwch, efallai, mai achos o takes-one-to-know-one ydy hi ac mai nhw ydy'r unig eithafwyr call sydd ar ôl, mewn oes lle nad oes neb yn codi llais?

A chofiwch mae'r cyhuddiadau ydy 'plentynaidd, anwybodus, rhagfarnllyd' UKIP? Onid oedd eu haraith gyntaf yn y Cynulliad yn un oedd yn galw enwau ar ferched? Plentyniadd? Rhagfarnllyd? Anwybodus?

Ond pam fuo'r Gymdeithas mor wirion a dweud ymlaen llaw eu bod nhw'n mynd i anwybyddu Neil Hamilton? Fydda hi ddim wedi bod yn llawer mwy effeithiol troi i fyny a'i anwybyddu wedyn?

Fyddai hynny wedi cael yr un sylw os nad gwell petae Cadeirydd y Pwyllgor, neb llai na Bethan Jenkins AC, fod wedi eu cicio nhw allan yn y fan a'r lle, ac nid dros ebost. Achos mae sylw'n bwysig, wyddoch chi, i UKIP a'r Gymdeithas.

Onid ydy hi a'i harweinydd yn lecio meddwl am eu hunain fel Cydwybod Cenedl a Chynulliad? Onid oedd o'n gyfle iddyn nhw gadw cefn y Gymdeithas? Byddai'r Gymdeithas wedi ei rhoi hi ar y sbot go iawn tae nhw wedi troi i fyny.

Ond wrth gwrs, petae hi wedi eu cefnogi nhw fe fyddai wedi gosod cynsail i gant a mil o sgyrsiau mae Plaid ac UKIP yn eu cael dros fwrdd pwyllgor a bar hwyr nos mae'n siŵr. A 'sdim ishio gwneud bywyd yn rhy anodd, nac oes?

Ond y gwir ydy fod Cymdeithas yr Iaith wedi gosod y bar i bob cymdeithas arall. Be' fydd lein Merched y Wawr ar hyn, a'r Ffermwyr Ieuainc, a'r mudiadau anabledd, a'r capeli a'r eglwysi? Fydd rhain i gyd yn mynd cap-in-hand at y Cynulliad yn eu tro. Fydden nhw'n gwrthod trin y Kipars fel pob plaid arall tybed?

Ia, love/hate ydy hi wedi bod gyda'r Gymdeithas, ond am heddiw dwi'n eithaf lecio nhw!


Bydd Jo Blog yn ei ôl ar wefan Cymru Fyw pan fydd rhywun neu rywbeth wedi codi ei wrychyn.

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym ni erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd, felly rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!