Bisged? Dim diolch!

Bwyta'n iach. Colli pwysau. Cadw'n heini. Dyna rai o'r addunedau blwyddyn newydd fwya' poblogaidd. Ond â hithau'n ganol mis Ionawr, faint ohonon ni sydd wedi llwyddo i gadw atyn nhw mewn gwirionedd?

Mae Sioned Watkiss o'r Barri nid yn unig wedi cadw at ei hadduned i golli pwysau, ond mae bellach wedi colli dros 9 stôn a newid ei bywyd yn llwyr. Dywedodd ei hanes wrth Cymru Fyw:


Fe es i allan i barti gwaith adeg Dolig 2014 a gweld llun ohona fy hun a meddwl "o na". Dim dyna pwy ydw i. Dim dyna pwy dwi isio bod. R'on i'n pwyso 19 stôn 2 pan es i i fy nghyfarfod Slimming World cyntaf yn Ionawr 2015, a dwi ddim 'di edrych nôl.

Fe wnes i grio ar fy ffordd adre o'r cyfarfod cyntaf, a meddwl mai dyna'r tro ola' y byswn i eisiau gweld y pwysau yna ar y scales. Fe ges i light bulb moment ac unwaith roedd y pwysau'n dechrau disgyn i ffwrdd, r'on i'n benderfynol o gadw i fynd.

R'on i'n arfer bwyta'r pethe anghywir ar yr adeg anghywir o'r dydd. R'on i'n bwyta siocled neu greision yn hwyr y nos, ond rŵan dwi'n bwyta'r pethe iawn, bwyta'n iach.

Image copyright Sioned Watkiss
Image caption Roedd Sioned yn maint 20 ar ddiwrnod ei phriodas yn 2013

Newid bywyd

Nes i gyrraedd y pwysau r'on i eisiau ei gyrraedd yn Hydref 2016, sef 9 stôn 9, r'on i wedi colli naw stôn a hanner mewn 20 mis. Un o fy uchafbwyntiau yn yr amser yna oedd cyrraedd yr wyth olaf yn rownd derfynol rhanbarthol cystadleuaeth 'Slimming World Woman of the Year' yng Nghasnewydd. Roedd hwnna'n brofiad gwych achos roedd pawb o'r grŵp dwi'n aelod ohono wedi fôtio amdana i.

Mae colli'r pwysau wedi newid fy mywyd i. Dwi mor hapus ac yn teimlo mor iach. Dwi'n medru cerdded heb boenau yn y coesau a dwi ddim yn mynd allan o wynt. Mae'n rhaid i fi ddiolch i fy ngŵr Steve, ffrindie a phawb yn y clwb colli pwysau am yr holl gefnogaeth, maen nhw 'di bod yn grêt.

Dwi'n dal i fynd i'r grŵp bob dydd Sadwrn achos dwi am wneud yn siŵr fy mod i'n cadw'r pwysau i ffwrdd, ac erbyn hyn dwi'n un o'r tîm sy'n pwyso pobl eraill. Mae wedi dod yn rhan o fy mywyd, dwi'n dal i ddilyn y cynllun ac yn gwneud y dewisiadau iach. Os mae rhywun yn cynnig bisged i mi dwi 'di dysgu i ddweud "dim diolch"!

Image copyright Sioned Watkiss
Image caption Cyrhaeddodd Sioned yr wyth olaf yn rownd derfynol rhanbarthol cystadleuaeth colli pwysau

Mae gen i adduned blwyddyn newydd arall eleni, sef ymuno â'r gym. Wnes i ddim ymarfer corff wrth golli'r pwysau, ond dwi eisio tônio fyny rŵan.

Ymateb positif

Pan dwi'n mynd adre i weld teulu yn Llanberis ac yn gweld ffrindiau, mae'r ymateb mor bositif. Dwi'n teimlo cymaint yn well am fi fy hun, a rŵan dwi'n gallu prynu fwy o ddillad, yn lle edrych am seisys 22 - 24 dwi'n ffitio fewn i ddillad 8 - 10. Dwi'n gwario mwy o bres rŵan, ond mae'n grêt!

Os oes unrhyw un allan yno am golli pwysau yna gwnewch o. Mae wedi newid fy mywyd i yn llwyr ac os dwi'n gallu 'neud o, gall unrhyw un 'neud o!

Image copyright Sioned Watkiss
Image caption Mae Sioned wedi colli hanner pwysau ei chorff mewn 20 mis