Ap ffôn i helpu pobl i ddod o hyd i'r gofal cyflymaf

ffôn

Gall pobl yng ngogledd Cymru sydd angen triniaeth feddygol brys gael gwybodaeth gyfredol am amseroedd aros mewn unedau mân anafiadau ac adrannau brys y rhanbarth.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Ysbytai Prifysgol Gogledd Canolbarth Lloegr wedi datblygu ap ffôn clyfar sy'n caniatáu i bobl gael gwybod faint o bobl sy'n aros mewn ysbytai am wahanol driniaethau.

Mae'r ap hefyd yn rhoi amseroedd agor, manylion cyswllt a chyfarwyddiadau i'r unedau gwahanol, yn ogystal ag amlinellu'r mathau o ofal sydd ar gael yn y canolfannau.

Y nod yw helpu pobl i ddewis y llefydd gorau i gael cymorth pan fyddant ei angen, ac ardal gogledd Cymru yw'r cyntaf i ddefnyddio'r datblygiad hwn ers iddo gael ei ddatblygu.

Dywedodd Nigel Lee, Cyfarwyddwr Gofal Eilaidd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr:

"Gan fod y gaeaf wedi cyrraedd erbyn hyn, rydym yn gwybod bod ein hadrannau brys yn mynd i fod yn hynod brysur dros y tri mis nesaf, yn delio â llawer o bobl sydd â salwch difrifol. Gall hyn olygu bod pobl nad yw eu cyflyrau'n frys yn gallu wynebu arosiadau hir cyn cael eu gweld.

"Ond mae'r GIG yng Nghymru yn cynnig llawer o ffyrdd o gael gofal iechyd yn gyflym - mae fferyllwyr lleol yn weithwyr iechyd proffesiynol cymwysedig sy'n gallu rhoi cyngor ar driniaethau at lawer o anhwylderau cyffredin gan ddefnyddio moddion 'dros y cownter' syml, ac mae ein hunedau mân anafiadau'n ffordd i bobl sydd wedi cael anafiadau llai difrifol i gael y gofal sydd ei angen arnyn nhw.

"Mae'r ap yn ffordd wych i bobl sydd wedi'u hanafu, ganfod pa un yw'r lle gorau i fynd er mwyn cael eu gweld gyda chyn lleied o oedi â phosibl."

Mae modd lawrlwytho'r ap yn rhad ac am ddim ar y rhan fwyaf o ffonau clyfar.