Cyfle i Gymru?

yr almaen

Daeth y newyddion heddiw bod FIFA, corff rheoli pêl-droed, am gynyddu nifer y gwledydd fydd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd o 32 i 48 tîm erbyn 2026.

Ond beth mae hyn yn ei olygu i'r bencampwriaeth, ac i Gymru yn benodol? Dyma ambell farn ar arwyddocâd penderfyniad FIFA:


Owain Tudur Jones (Cyn chwaraewr canol cae Cymru a sylwebydd)

Mae'r newid yma'n ddiddorol... ydy o'n beth da? Dwi ddim yn siŵr. Mae o'n beth da yn amlwg i'r gwledydd llai sy'n cael gwell cyfle i gyrraedd Cwpan y Byd, ac i ni fel Cymry wrth gwrs achos 'da ni heb fod yng Nghwpan y Byd ers blynyddoedd lawer.

'Da ni'n gweithio'n galed i geisio cyrraedd Rwsia 2018, ac mi fyddai'n grêt mewn ffordd i gael mwy o dimau. Ond o ran y gystadleuaeth ei hun dwi'n meddwl fydd y safon, yn enwedig yn y gemau grŵp, ddim cystal. Bydd o'n rhy debyg i Gynghrair y Pencampwyr Ewrop rŵan, lle does fawr o bobl yn cymryd fawr o sylw o'r gemau grwpiau, gyda phobl yn aros tan nes mlaen pan mae'r gystadleuaeth yn dechrau bywiogi.

Mae newid y twrnament i 80 gêm yn ormod ac os 'da ni'n sbio i'r dyfodol, os 'di Cymru dal ddim yn cyrraedd Cwpan y Byd efo'r fformat presennol, a bod y fformat newydd yn ein galluogi ni i gyrraedd yna, wrth gwrs mi fydda ni wrth ein bodda'. Ond dwi'n rhagweld y bydd y safon yn gostwng ar y cyfan.


Phil Stead (awdur Red Dragons: The Story of Welsh Football)

Roedd cael mwy o dimau i Bencampwriaethau yr Ewros yn llwyddiant, a dwi'n gefnogol o'r syniad o ehangu nifer y timau ar gyfer Cwpan y Byd. Dwi'm yn siŵr os fydd Cymru yn cael mwy o gyfle i gyrraedd y bencampwriaeth achos dwi'n meddwl y bydd y timau ychwanegol yn dod o lefydd eraill ble maen nhw'n trio datblygu'r gêm, yn Oceania ac Affrica er enghraifft. Dwi'n meddwl bydd cael mwy o'r gwledydd yma'n beth da ac yn ychwanegu 'chydig bach o liw i'r gystadleuaeth.

Dwi ddim yn poeni y bydd y safon yn gostwng. Os gofiwch chi nôl i 2002 fe wnaeth Senegal guro Ffrainc yng Nghwpan y Byd. Mae'r gwahaniaeth rhwng y timau rhyngwladol mawr a'r rhai bach yn mynd yn llai ac yn llai bob blwyddyn, fel mae llwyddiant Gwlad yr Iâ a Chymru yn Euro 2016 yn ei ddangos. Dwi'n edrych 'mlaen i weld Cwpan y Byd sydd wir yn cynrychioli'r byd - fydd o'n grêt gweld Saudi Arabia yn erbyn Guatemala yng Nghwpan y Byd!


Gareth Blainey (Sylwebydd pêl-droed BBC Cymru)

Yn amlwg bydd y newid yma'n fuddiol o safbwynt ariannol ond dwi ddim yn credu y bydd o'n beth da o safbwynt safon y gystadleuaeth - dwi'n credu y bydd gormod o dimau.

Ac o ran beth rydyn ni'n ei wybod am y newid yma hyd yn hyn, dydy'r ffaith y bydd mwy o dimau yn y rowndiau terfynol yn 2026 ddim o angenrheidrwydd yn golygu y bydd hi'n haws i Gymru gyrraedd y rowndiau terfynol.


Image caption Bydd cael timau ychwanegol yn y gystadleuaeth yn golygu bod gwell siawns i Gymru gyrraedd Cwpan y Byd?

Tim Hartley (Cefnogwr a golygydd Merci Cymru)

Ma'n braf gweld bod un o gystadlaethau chwaraeon mwya'r byd yn cael ei agor i fyny i gymaint o diriogaethau a gobeithio gwledydd bychain â sy'n bosib. Mae pêl-droed yn tyfu ledled y byd, ac bydde'n grêt gweld y poblogrwydd yn cynyddu oherwydd y tŵf yma yn nifer y timau.

Er bod Cymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016 efallai y bydd y newidiadau yn gwneud pethau yn haws i ni, pwy â ŵyr. Ond, mewn ffordd, y peth pwysig yw bod y timau yma sydd ddim gan amlaf ar y llwyfan byd eang yn cael cyfle i serennu a datblygu y gêm yn eu gwledydd eu hunain.

O ran y safon, mae yna ddetholion ar gyfer y cystadlaethau terfynol, ac mae angen hynny er mwyn gwneud yn siŵr bo' chi ddim yn colli'r timau mawr yn y dechrau. Mae peryg y bydd y timau llai yn golygu y bydd y safon ddim cystal - 'da ni wedi gweld hyn pan oedd timau y Dwyrain Pell ac Affrica yn cystadlu yn yr 1970au a'r 1980au.

Ond, wedi dweud hynny, dyna yw natur anwastad y gêm ar draws y byd ac mae'n rhaid i'r bencampwriaeth adlewyrchu'r realiti hynny. Byddai Ewrop a De America yn cael gormod o ddylanwad ar y gêm, am mai dyna ble mae'r gêm wedi bod ar ei chryfa', ond dydy hynny ddim yn reswm i ni eithrio timau bychain yn y Dwyrain Canol, y Dwyrain Pell ac yn Affrica ble mae'r gêm yn dal i dyfu.


Iwan Roberts (Cyn ymosodwr Cymru a sylwebydd)

Fel Cymro, fel rhywun sy'n dod o genedl fach, dwi'n ei groesawu o achos wbath sy'n rhoi gwell cyfla i Gymru gyrraedd Cwpan y Byd dwi'n meddwl bod yn rhaid i ni gyd fod yn hapus. Mae'r gêm mor boblogaidd ym mhob rhan o'r byd erbyn hyn. Dwin siŵr fydd 'na amball i wlad fawr ddim yn hapus ond alli di ddim plesio pawb.

'Aru pencampwriaeth Ewrop newid yn yr haf - efo mwy o wledydd yn cael cyfla i gystadlu, gan gynnwys Cymru. Dwi'n meddwl ddylia ni groesawu'r newid yn hytrach na bod yn negyddol am y peth.


Tommie Collins (Cefnogwr)

Dwi o blaid y newid. Mae'n rhoi gwell cyfle i wledydd llai i gyrraedd y prif gystadlaethau. Mae llwyddiant Cymru yn yr Ewros wedi profi fod y gwledydd llai yn gallu cystadlu gyda'r gwledydd mawr ar y cae pêl-droed.

Image caption Fydd y Ddraig Goch yn chwifio ar y llwyfan mawr yn 2026?