Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwrthod caniatáu safle gwastraff

Cwmfelin-fach

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwrthod rhoi trwydded amgylcheddol i safle trin gwastraff ger Caerffili.

Daw hyn er i Gyngor Sir Caerffili gymeradwyo'r safle dadleuol ar ystâd ddiwydiannol rhwng Cwmfelinfach a Wattsville.

Dywedodd CNC ddydd Llun y gallai'r cyfleuster arfaethedig "gael effaith negyddol ar iechyd pobl yr ardal".

Roedd y cwmni y tu ôl i'r datblygiad, Hazrem Environmental, wedi mynnu na fyddai'r safle yn effeithio ar iechyd y cyhoedd.

Mae'r penderfyniad wedi ei groesawu gan drigolion lleol oedd wedi gwrthwynebu'r cynllun.

'Effeithio ansawdd aer'

Roedd y bwrdd iechyd lleol hefyd wedi codi pryderon bod amgylchiadau tywydd prin yn y cwm yn golygu y gallai nwyon aros yn yr awyr uwchben y dref.

Dywedodd CNC y byddai'r gweithgaredd arfaethedig, fyddai'n cynnwys didoli a gwahanu gwastraff ar gyfer ei ailgylchu a chynhyrchu tanwydd, yn rhyddhau nwyon gan gynnwys nitrogen deuocsid.

Mae'r nwy yn gallu effeithio ar anadlu pobl, yn ogystal â lleihau gallu pobl i ymladd afiechydon fel y ffliw.

"Un o'n prif swyddogaethau yw amddiffyn cymunedau rhag ansawdd amgylcheddol gwael sy'n niweidiol i iechyd pobl a'r amgylchedd," meddai Jon Goldsworthy, Rheolwr Gweithrediadau gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.

"Yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus cawsom dystiolaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch yr effaith bosibl ar ansawdd aer yn yr ardal.

"O ganlyniad i hyn, credwn fod gan y cyfleuster arfaethedig y potensial i effeithio'n negyddol ar iechyd pobl sy'n byw yn yr ardal. Mae hyn oherwydd cynnydd dros dro disgwyliedig mewn crynodiadau nitrogen deuocsid yn ystod tywydd arbennig, fel gwrthdroadau thermol.

"Nid oeddem yn fodlon fod cynlluniau manwl y cwmni'n dangos y gallai weithredu heb achosi niwed i bobl."