'Cymdeithas fodern ddim yn caniatáu taro plant'

Sally Holland

Mae Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland wedi mynnu nad yw cymdeithas fodern yn un sydd yn caniatáu taro plant.

Daw ei sylwadau wrth i'r cynlluniau ar gyfer diwygiad i Fesur Cymru ddatganoli pwerau dros ddisgyblu plant i Lywodraeth Cymru. Ddydd Mawrth mae disgwyl i'r cynlluniau gael sêl bendith Tŷ'r Arglwyddi.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru fod y gwelliant yn ei gwneud yn glir y byddai gan weinidogion Cymru yr hawl, pe bai nhw'n dymuno, i'w gwneud yn anghyfreithlon i rieni guro eu plant.

Yn eu maniffesto, cyn etholiadau'r Cynulliad y llynedd, fe wnaeth Llafur addo y bydden nhw'n ceisio cefnogaeth amlbleidiol ar gyfer deddfwriaeth newydd a fyddai'n rhoi diwedd i'r amddiffyniad cyfreithiol o "gosb resymol" wrth guro plant.

Mae Llafur a Phlaid Cymru wedi lleisio cefnogaeth i'r syniad o wahardd rhieni rhag defnyddio curo fel modd o ddisgyblu.

Ym mis Mawrth 2015, fe wnaeth aelodau'r Cynulliad bleidleisio yn erbyn cynnig i geisio cynnwys gwaharddiad ar guro plant fel rhan o'r Deddf Trais yn erbyn Menywod, Camdrin Domestig a Thrais Rhywiol.

Dywedodd Leighton Andrews, y gweinidog gwasanaethau cyhoeddus ar y pryd, ei fod yn teimlo nad y Ddeddf Trais oedd y lle cywir i fynd i'r afael â'r mater.

Ddydd Llun fe ddywedodd Sally Holland: "Mi gafodd y rhan fwyaf ohonom sydd o genhedlaeth arbennig, gan gynnwys fi fy hun, ein taro pan yn blant.

"Does 'na ddim lle i daro plant yn ein cymdeithas fodern. Rydw i'n gweld hyn fel achos hawliau dynol gan mai yr hyn ry'n yn geisio ei wneud yw rhoi yr un hawliau i blentyn ag i oedolyn ynglyn â pheidio cael ein taro."

Image caption Yn ôl Sally Holland mae smacio yn "fater hawliau dynol"

Ychwanegodd Dr Holland bod Cymru wedi bod yn trafod y mater ers blynyddoedd a'i bod yn gobeithio gweld gwaharddiad yn y dyfodol agos.

Dywedodd ymhellach nad oedd yn disgwyl i don o rieni gael eu cosbi, ond mi fyddai yna erlyniadau petai plant yn cael eu niweidio'n barhaus.

Fore Llun ar un o raglenni trafod Radio Wales fe ddywedodd un dyn mai'r ffordd orau o ddisgyblu plentyn oedd "mynd â'u iPads oddi arnynt". Dywedodd un arall bod taro "yn y ffordd iawn" yn beth da.

"Pan oeddwn yn ifanc," meddai, "petawn yn cael smac mi fyddwn yn gwybod i beidio gwneud yr un peth eto."