Argymell datganoli system fewnfudo

mewnfudo Image copyright Thinkstock

Mae grŵp o aelodau seneddol wedi awgrymu y gallai rheolau mewnfudo sydd wedi'u teilwra i anghenion Cymru wella hyder y cyhoedd yn y system.

Mae'r grŵp wedi galw ar lywodraeth y DU i "ystyried o ddifri" datganoli peth rheolaeth ar fewnfudo i'r cenhedloedd a'r rhanbarthau.

Fe allai hynny olygu Cymru'n cael yr hawl i osod meini prawf ar gyfer fisas a mewnfudo.

Gofynnodd y BBC i lywodraeth y DU am sylw ar y mater.

Gwahaniaethau diwylliannol

Mae'r argymhelliad yn un o nifer mewn adroddiad gan y Grŵp Seneddol Amlbleidiol ar Integreiddio Cymdeithasol (APPGSI) ar sut y dylai system fewnfudo'r DU hybu integreiddio yn well.

Ar hyn o bryd does dim polisi mewnfudo ar wahân i Gymru.

Fe ddywed yr adroddiad y dylai llywodraeth y DU "ystyried cynllunio system fewnfudo sydd wedi ei datganoli neu sy'n cael ei harwain gan ranbarthau".

Mae'n honni hefyd bod system bresennol o fewnfudo sy'n seiliedig ar bwyntiau yn "methu ymateb i wahaniaethau demograffeg, economaidd a diwylliannol rhwng ein cenhedloedd a'n rhanbarthau".

Mae'n ychwanegu y gallai "galluogi cenhedloedd a rhanbarthau i osod cwotâu mewnfudo greu symbyliad i wleidyddion ddadlau o blaid mewnfudo i'w hardaloedd nhw".

Image caption Mae gan holl daleithiau Canada eu systemau mewnfudo eu hunain

Canada

Yr awgrym cyffredinol yw y dylai llywodraeth y DU edrych ar y system yn Nghanada. Yno mae'r deg talaith yn gallu gosod meini prawf eu hunain ar gyfer mewnfudwyr.

Mae'r mewnfudwyr wedyn yn gorfod byw yn y dalaith honno tan eu bod yn gymwys i wneud cais am ddinasyddiaeth Canada.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'n bwysig bod anghenion Cymru'n cael eu hadlewyrchu ym mholisïau mudo'r dyfodol, a bod y bobl sy'n setlo yma'n cael y gefnogaeth i integreiddio i gymunedau."

Steffan Lewis yw llefarydd Plaid Cymru ar faterion allanol, a dywedodd: "Mae Plaid Cymru wedi dadlau ers tro y dylid cael system fisas i Gymru er mwyn hybu ein gwasanaethau cyhoeddus a chefnogi'r sector preifat i ddenu gweithwyr gyda sgiliau o bedwar ban byd.

"Mae'n dristwch mawr hefyd bod polisïau San Steffan wedi niweidio ein henw da fel cyrchfan i fyfyrwyr rhyngwladol gan y dylai fisas myfyrwyr gael eu datganoli ac yn fuddiol i'n prifysgolion a'n heconomi."

Argymhelliad arall dadleuol yn adroddiad APPGSI yw y dylai mewnfudwyr orfod dysgu siarad Saesneg cyn dod i fyw i'r DU, neu orfod cofrestru mewn dosbarthiadau wrth iddyn nhw gyrraedd.