Darganfod ffliw adar mewn haid o ieir a hwyaid yn Sir Gâr

Chickens Image copyright Thinkstock

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi cadarnhau bod achos o ffliw adar H5N8 wedi'i ddarganfod mewn haid o ieir a hwyaid mewn gardd gefn ym Mhontyberem, Sir Gaerfyrddin.

Cafodd yr adar eu lladd cyn gynted ag yr oedd swyddogion yn amau bod y clefyd arnynt, ond cyn cael cadarnhad o'r clefyd.

Mae ardal warchod o 3km ac ardal wyliadwriaeth o 10km wedi'u sefydlu o gwmpas yr eiddo lle cafwyd hyd i'r haint, er mwyn lleihau'r perygl o ledaenu'r clefyd.

Dyma'r un straen o'r clefyd a gafwyd ar chwiwell - sef math o hwyaden wyllt - yn Llanelli ar 22 Rhagfyr, fferm dyrcwn yn Sir Lincoln ar ddydd Gwener 16 Rhagfyr ac mewn adar domestig, gwyllt a chaeth yn Ewrop, y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica.

'Dim perygl' i fywyd

Cyngor y corff Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yw mai ychydig iawn o berygl sydd i iechyd y cyhoedd ac mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi dweud nad yw ffliw'r adar yn peryglu bwyd pobl y DU.

Mae dofednod a chynnyrch dofednod, gan gynnwys wyau, o'u coginio'n drylwyr yn ddiogel i'w bwyta.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: "Mae'r achos hwn o'r Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N8 mewn haid mewn gardd ym Mhontyberem yn Sir Gâr wedi'i ddarganfod ar ôl cael hyd i'r haint mewn adar gwyllt ac achos yn Sir Lincoln.

"Mae'n cadarnhau bod angen i geidwaid adar, yn enwedig y rheini sy'n cadw adar yn eu gerddi cefn, gadw at holl amodau'r parth gwarchod, i gadw golwg am arwyddion y clefyd ac i gadw at yr arferion bioddiogelwch llymaf bob amser."

Image copyright AFP
Image caption Mae cyfyngiadau mewn grym ar symud adar mewn nifer o wledydd yn Ewrop, gan gynnwys yr Iseldiroedd (uchod)

Dywedodd y Prif Swyddog Milfeddygol, Christianne Glossop: "Mae hyn yn ein hatgoffa ni oll am beryglon heintiau. Mae'r parth atal a'r gwaharddiad dros dro ar grynhoi dofednod yn parhau mewn grym.

"Mae'n bwysig iawn hefyd bod ceidwaid adar yn cadw at y mesurau bioddiogelwch llymaf posib.

"Hyd yn oed os yw'r adar dan do, mae'r perygl o gael eu heintio'n un byw a dylai ceidwaid dofednod ac adar caeth eraill ofalu eu bod yn gwneud popeth posibl i rwystro'u hadar rhag dod i gysylltiad ag adar gwyllt.

"Dylid osgoi symud dofednod a dylech wastad diheintio dillad ac offer."

Mae swyddogion yn annog y cyhoedd i ffonio llinell gymorth Defra ar 03459 335577 os ydynt yn gweld nhw unrhyw adar dŵr gwyllt marw (hwyaid, gwyddau neu elyrch) neu wylanod marw, neu bump neu fwy o adar gwyllt o rywogaethau eraill yn farw yn yr un lle.