600,000 o docynnau wedi eu rhoi i yrwyr rhwng 2013-2016

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunTocyn parcio a osodwyd ar gar yn Y Strand, Abertawe

Mae gyrwyr wedi'u dirwyo hyd at £21m am beidio ag ufuddhau i reolau parcio yng Nghymru yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Yn ôl ffigyrau sydd wedi'u derbyn gan y BBC rhoddwyd dros 600,000 tocyn i yrwyr gan gynghorau Cymru rhwng 2013 a 2016.

Mae'r dirwyon am barcio ar eu huchaf yn Y Strand, yn Abertawe. Y llynedd yn unig rhoddwyd 2,225 o docynnau parcio gan swyddogion.

Mae arbenigwyr twristiaeth yn ofni bod y cyfan yn rhoi neges "anghroesawgar" i ymwelwyr.

Ffigwr 'ddim yn syndod'

Yn ôl data sydd wedi'i dderbyn o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth fe gasglodd awdurdodau lleol yng Nghymru dros £20.8m o gyllid o ddirwyon yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Gyrwyr yng Nghaerdydd oedd yn gorfod talu y swm mwyaf o bob awdurdod lleol - gan dalu £6,249,781 rhwng Ebrill 2013 a Mawrth 2016.

Yn ôl llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd nid yw'r ffigwr yn syndod ar gyfer prifddinas.

Ar ffordd y Strand yn Abertawe y rhoddwyd y nifer mwyaf o docynnau parcio, Ffordd Sain Helen yn Abertawe oedd yn ail ac yn drydydd uchaf yr oedd Stryd y Frenhines yn Y Rhyl.

Yn bedwerydd yr oedd Ffordd Gŵyr yn Sgeti, yn bumed ffordd yr A498 yng Ngwynedd, Y Parêd, Llandudno yn chweched, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd yn seithfed, Stryd Bracla, Pen-y-bont yn wythfed, Y Maes yng Nghaernarfon yn nawfed ac yn ddegfed Heol y Parc, yng Nghaerdydd.

Mae'r swm a dalwyd i awdurdodau lleol yng Nghymru am docynnau parcio wedi cynyddu bob blwyddyn yn ystod y tair blynedd, o £6.8m yn 2013/14 i £7.1m yn 2015/16.

O'r 642,714 tocyn a osodwyd, roedd llai na 3% o'r apeliadau yn eu herbyn yn llwyddiannus.

Ni chafwyd atebion gan gynghorau Rhondda a Chasnewydd ac fe ddywedodd cynghorau Blaenau Gwent a Chaerffili mai'r heddlu a oedd yn gyfrifol am ddirwyon parcio.

Dim croeso i ymwelwyr

Yn ôl Jim Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru, mae cadw trefn ar barcio yn hanfodol i atyniadau twristaidd ond mi allai cosbi pobl olygu na fyddant yn dychwelyd.

Dywedodd bod yn rhaid i gynghorau ddelio â'r broblem yn hytrach na chosbi pobl.

"Mae rhoi ticedi ar geir un ar ôl y llall," meddai, "yn anfon negeseuon cymysg.

"Mi all olygu nad oes croeso i ymwelwyr yn enwedig pan fo lluniau o res o geir â thocynnau melyn yn cael eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol.

"Os yw ceir yn parhau i barcio mewn ardaloedd na ddylent mae'n amlwg nad ydynt yn ymwybodol o'r cyfyngiadau parcio - wedi'r cyfan pwy sydd am gael ei ddirwyo?"

ffynhonnell y llun, Twitter/@sionjones35
disgrifiad o’r llunYn ôl y Cynghorydd Siôn Jones, mae angen cynnig rhai oriau o barcio am ddim

Mae cynghorydd Gwynedd, Siôn Jones wedi galw am adolygiad o barcio cyhoeddus ar draws Cymru gan ddweud y dylai cynghorau gynnig rhai oriau am ddim er mwyn denu pobl i'r stryd fawr.

Yn gynharach eleni fe feirniadodd Mr Jones yr awdurdod lleol am ddirwyo cerddwyr a oedd wedi parcio ar ffordd yn Eryri.

Yn ei ôl e doedd na ddim arwyddion i gynghori'r cyhoedd o'r cyfyngiadau.

Yn Wrecsam mae pobl yn cael parcio am ddim ym meysydd parcio'r cyngor gydol fis Rhagfyr.

disgrifiad o’r llunMae nifer y dirwyon ar Y Strand yn Abertawe wedi mwy na dyblu yn ystod y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf

Yn ôl llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd mae 80,000 o gymudwyr ac ymwelwyr yn dod i'r brifddinas bob dydd a felly mae rheolau parcio effeithiol yn gwbl "hanfodol".

Dywedodd: "Mae'n tîm o swyddogion gweithredu rheolau parcio yn sicrhau nad yw gyrwyr yn parcio'n anystyriol neu'n beryglus - ac felly os yw pobl am osgoi gael tocyn mae'n rhaid iddynt lynu at y rheolau.

"Mae'n bwysig nodi bod yr arian a godir gan ddirwyon parcio yn cael ei roi tuag at wella gwasanaethau parcio a thrafnidiaeth gyhoeddus."

Gwario ar drafnidiaeth

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe: "Mi gyflwynon ni fwy o ofodau parcio ar gyfer arhosiad tymor byr ar Y Strand yn 2015 a hynny wedi trafodaethau gyda Ardal Gwella Busnes Abertawe (Business Improvement District).

Cadarnhaodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru bod rheolau yn gorchymyn i awdurdoau lleol wario eu helw o ddirwyon ar drafnidiaeth.

Yn ôl gwybodaeth a dderbyniwyd drwy Ryddid Gwybodaeth gan Ymddiriedolaeth yr RAC mae taliadau am barcio a dirwyon wedi sicrhau elw o £13.8m i gynghorau Cymru yn ystod 2015/16.

Datgelir fod 19 cyngor wedi gwneud elw a bod tri cyngor wedi gwneud colled ar gostiau parcio - sef Sir Y Fflint (£423,000). Blaenau Gwent (£310,000) a Thorfaen (£81,000).