Cyfrifiaduron newydd i ystafelloedd rheoli ambiwlans

Cyhoeddwyd

Bydd £4.48m yn cael ei wario ar wella'r dechnoleg o fewn ystafelloedd rheoli Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Mae'r arian wedi ei neilltuo gan Lywodraeth Cymru i alluogi'r gwasanaeth i brynu system gyfrifiadurol newydd.

Bwriad y buddsoddiad yw sicrhau amseroedd ymateb cyflymach i alwadau brys lle mae bywyd yn y fantol yn ogystal â gwella effeithlonrwydd o ran rheoli digwyddiadau mawr.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, byddai'r system yn creu "gwasanaeth addas ar gyfer y dyfodol".

Ychwanegodd: "Mae'r dechnoleg sy'n rheoli pa ambiwlans sy'n mynd ble wedi'i ddyddio ychydig ac yn rhwystr pan fod rhaid cyrraedd yr unigolion sydd angen y gwasanaeth fwyaf."

Ar waith erbyn 2017

Fe fydd y dechnoleg yn helpu monitro perfformiad y gwasanaeth hefyd.

Mae disgwyl bydd y system ar waith yn y canolfannau rheoli yn Nhorfaen, Caerfyrddin a Chonwy erbyn diwedd 2017.

disgrifiadMae'r parafeddyg Andrew Jenkins yn dweud bydd y system newydd yn gwneud gwahaniaeth

Yn ôl Rheolwr Gweithrediadau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Richard Lee, bydd y system yn ei gwneud hi'n haws danfon ambiwlansys at gleifion.

Dywedodd Richard Lee: "Ar gyfer y cleifion fwyaf sâl fe fydd y system yn danfon y cerbyd agosaf yn awtomatig."

Mae'r ffigyrau diweddara yn dangos bod y gwasanaeth wedi ymateb i 77.1% o alwadau "coch" o fewn wyth munud. Y targed yw 65%.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ollwng targedau amser ymateb galwadau i'r Gwasanaeth Ambiwlans, heblaw am y galwadau mwyaf difrifol, y llynedd.