Adolygiad i'r ymchwiliad camdrin plant yng Nghymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae'r Ymchwiliad i Achosion Hanesyddol o Gamdrin Plant (IICSA) wedi cynnal 'adolygiad ar frys' i'w gwasanaeth yng Nghymru ac wedi ymddiheuro i un dioddefwr am na chafodd gefnogaeth ddigonol.

Fe agorodd IICSA swyddfa yng Nghymru ar 26 Hydref 2016.

Llai na dau fis wedyn mae dioddefwr wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod yn teimlo ergyd ofnadwy am y ffordd y cafodd ei drin gan y prosiect gwirionedd, sef rhan o'r ymchwiliad lle mae dioddefwyr yn rhannu eu profiadau.

Mae llefarydd ar ran yr ymchwiliad wedi ymddiheuro i'r dioddefwr, sydd am aros yn anhysbys, ac yn dweud bod mesurau wedi eu rhoi yn eu lle i atal hyn rhag digwydd eto.

Fe ddylai rhywun o'r ymchwiliad fod wedi cysylltu gyda'r dioddefwr bythefnos cyn yr oedd fod i rannu ei brofiad personol gyda nhw.

Yn hytrach fe gafodd alwad ffôn 48 awr cyn ei apwyntiad ac fe ddechreuodd y gweithiwr cymorth grio a dweud wrtho am ei chamdriniaeth hi.

'Fi oedd yn cwnsela hi'

"Gan grio roedd hi'n dweud dro ar ôl tro, 'dw i wedi gadael ti lawr, dw i wedi gadael yr holl brosiect gwirionedd lawr' ac fe wnaeth y sgwrs barhau ac mi aeth hi'n reit hysteraidd.

"Fe ddywedodd hi, 'dw i'n gwybod sut ti'n teimlo- dw i wedi profi trawma yn fy mywyd'. Yn y diwedd fi oedd yn cwnsela hi."

Mae'n dweud fod ganddo bryderon am bobl eraill sydd wedi dweud eu bod wedi eu camdrin.

"Mae hyn yn effeithio ar bobl mewn ffyrdd gwahanol. Dw i'n teimlo yn eithaf cryf.

disgrifiad o’r llunMae'r dioddefwr yn dweud iddo gael ei gamdrin gan weithiwr ieuenctid yn y 70au

"Chi ddim yn gwybod pwy sydd allan yna, y bobl sydd yn penderfynu dweud eu bod wedi eu camdrin- fe allen nhw fod yn cael teimladau hunladdol o achos eu bod wedi siarad am eu profiad a does yna ddim help ar eu cyfer nhw."

Fe ddywedodd yr Athro Alexis Jay, pedwerydd cadeirydd yr ymchwiliad wrth BBC Cymru ym mis Hydref fod yr ymchwiliad ddim mewn argyfwng.

Ond mae Charles Derham, pennaeth y tîm camdrin gyda Verisona Abuse yn anghytuno.

Ymchwiliad dadleuol

"Dw i'n credu ei fod e'n gondemniedig," meddai.

"Mae wedi cyrraedd y pwynt lle allith yr ymchwiliad ddim cael canlyniadau positif neu lwyddiannus.

"Mae hynny yn drist iawn achos mae'n bosib fydd dweud eu stori unwaith eto yn negyddol."

Mae'r ymchwiliad wedi bod yn un dadleuol gyda thri chadeirydd wedi ymddiswyddo.

Cafodd ei sefydlu gan y Prif Weinidog, Theresa May pan oedd hi'n ysgrifennydd cartref yn 2014 er mwyn ymchwilio i honiadau yn erbyn awdurdodau lleol, sefydliadau crefyddol, y lluoedd arfog, sefydliadau cyhoeddus a phreifat yng Nghymru a Lloegr a ffigyrau cyhoeddus.

Mae'r dioddefwr yn dweud iddo gael ei gamdrin gan weithiwr ieuenctid yn y 70au hwyr wrth fynychu gwersyll haf ym Mhorthcawl.

disgrifiad o’r llunCafodd yr Athro Alexis Jay ei phenodi ym mis Awst

Mae BBC Cymru wedi deall ers hynny bod y camdriniwr honedig wedi gweithio fel athro a chyngor Caerdydd oedd yn ei gyflogi.

Deallir hefyd bod pedwerydd person wedi gwneud honiadau yn erbyn y cyn athro.

Mae Heddlu'r De wedi ymchwilio ond wnaethon nhw ddim parhau gyda'r achos oherwydd iechyd y camdriniwr honedig sydd nawr yn ei 80au.

Cynnal adolygiad

Dywedodd Cyngor Caerdydd eu bod yn cymryd honiadau o gamdriniaeth o ddifrif a'u bod yn "ymchwilio yn drwyadl".

"Dyw'r cyngor ddim yn gallu gwneud sylw ar achosion penodol tra bod materion dal yn gyfredol."

Dywedodd llefarydd ar gyfer yr ymchwiliad ei bod yn "drist iawn i glywed" am brofiad y dioddefwr a'i bod yn "ymddiheuro yn ddiamod".

"Fe wnaethon ni ymchwilio yn drwyadl i'w achos ac mi ydyn ni wedi gosod mesurau yn eu lle er mwyn atal hyn rhag digwydd eto."

Mae'r llefarydd hefyd yn dweud eu bod wedi cynnal adolygiad wnaeth ddangos yr hyn aeth o'i le a'u bod wedi cynnig cyfarfod y dioddefwr i esbonio'r camau maent wedi cymryd.