Ffliw adar: Llywodraeth Cymru yn cyflwyno mesurau newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Ysgrifennnydd Materion Gwledig Cymru wedi cyflwyno gwaharddiad dros dro ar lefydd neu achlysuron lle mae rhai mathau o adar yn cael eu harddangos neu eu gwerthu.

Daw hyn ar ôl i'r straen H5N8 o ffliw'r adar ymddangos mewn fferm dyrcwn yn Sir Lincoln yn Lloegr.

Dywedodd Lesley Griffiths fod y gwaharddiad ar grynhoi dofednod yn effeithio ar ieir, tyrcwn, hwyaid a gwyddau.

Bydd y mesur yn cyfyngu ar ddigwyddiadau fel ffeiriau da byw, ocsiynau a sioeau adar.

Mae gwaharddiadau tebyg mewn grym yn Lloegr a'r Alban.

Does yna ddim gwaharddiad ar golomennod ac adar anwes gan fod "y risg o drosglwyddo'r clefyd yn llai o lawer".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y bydd y mesurau yn cael eu "codi neu eu newid os bydd y sefyllfa'n newid".

Diheintio dillad

Yn ogystal â'r gwaharddiad ar grynhoi adar, mae gofyn i bobl sy'n cadw dofednod ac adar caeth eraill gadw eu hadar dan do neu gymryd camau priodol i'w cadw rhag dod i gysylltiad ag adar gwyllt, ac i gryfhau'r mesurau bioddiogelwch ar eu ffermydd.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi dweud ei bod yn ddiogel bwyta cig ac wyau dofednod.

Does dim disgwyl i'r mesurau diweddaraf gael unrhyw effaith ar y cyflenwad o dyrcwn ac adar eraill dros y Nadolig.

Dywedodd y Prif Swyddog Milfeddygol, Christianne Glossop: "Hyd yn oed os ydy'r adar dan do, mae'r perygl o'u heintio'n dal yn fyw a dylai ceidwaid dofednod ac adar caeth eraill wneud popeth yn eu gallu i'w rhwystro rhag dod i gysylltiad ag adar gwyllt.

"Peidiwch â symud eich adar os medrwch, a dylech wastad diheintio'ch dillad a'ch offer."