£10m o gymorth gan y llywodraeth at gyfraddau busnes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Yr ymateb i'r cyhoeddiad yn Llanberis

Mae'r ysgrifennydd cyllid wedi cyhoeddi y bydd £10m yn rhagor ar gael i fusnesau er mwyn delio â newidiadau i'w cyfraddau busnes.

Dywedodd Mark Drakeford y byddai'r cyllid yn cael ei dargedu at siopau, tafarndai a chaffis fydd yn wynebu bil treth llawer uwch o ganlyniad i ailasesu eu hadeiladau'n ddiweddar.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn galwad am fwy o gefnogaeth i siopau sydd wedi eu heffeithio.

Bydd y cyllid newydd, fydd yn cael ei rannu gan awdurdodau lleol, yn ychwanegol at gynllun lleddfu trosiannol £10m y llywodraeth, a'r cynllun lleddfu cyfraddau busnesau bach gwerth £100m.

Disgrifiad,
Newidiadau i helpu busnesau i "ymdopi"

Mae cyfraddau busnes ar hyd Cymru a Lloegr wedi cael eu hailasesu, gyda'r tariffau newydd yn seiliedig ar faint fyddai adeilad yn ei gostio i'w rhentu.

Cafodd yr ailasesiad, yn seiliedig ar brisiau 2015, ei chynnal gan yr Asiantaeth Swyddfa Brisio.

Bydd y newidiadau yn dod i rym ym mis Ebrill.

Cynnydd mewn biliau

"Mae rhai busnesau mewn gwahanol rannau o Gymru yn gweld cynnydd sylweddol yn eu hardrethi," meddai Mr Drakeford.

"Mae rhai trefi a chymunedau wedi'u heffeithio mewn modd anghymesur.

"Yn yr un modd, mae ardrethi busnes y stryd fawr yn gostwng mewn sawl ardal, ond mae'r busnesau yn dal i gael trafferthion.

"Bydd y cynllun rhyddhad hwn, fydd wedi'i dargedu, ar waith erbyn 1 Ebrill y flwyddyn nesaf pan ddaw'r ardrethi diwygiedig i rym."

Mae Plaid Cymru wedi cytuno â'r addewid, a hynny cyn cyllideb derfynol Llywodraeth Cymru.

"Rydyn ni wedi gwrando ar bryderon busnes, ac annog y llywodraeth i gymryd camau," meddai eu llefarydd cyllid, Adam Price.

"Rydyn ni'n falch eu bod nhw wedi ymateb yn adeiladol."

Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar yr economi, Russell George AC: "Rydyn ni'n falch eu bod nhw o'r diwedd wedi gwrando ar synnwyr cyffredin.

"Gobeithio y bydd yr arian ychwanegol yma'n ddigon i gefnogi'r cwmnïau sydd yn wynebu cynnydd sylweddol yn eu biliau treth."