Diweithdra wedi cynyddu rhwng Awst a Hydref

  • Cyhoeddwyd
Canolfan Byd Gwaith

Roedd cynnydd yn nifer y bobl oedd yn ddi-waith yng Nghymru rhwng mis Awst a mis Hydref o'i gymharu â'r tri mis blaenorol.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, roedd 2,000 yn fwy o bobl yn chwilio am waith o'i gymharu â'r cyfnod rhwng Mai a Gorffennaf.

Er hynny, roedd 16,000 yn llai o bobl yn ddi-waith yng Nghymru rhwng Awst a Hydref eleni o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

Mae cyfradd diweithdra yn 4.3% yng Nghymru, sy'n is na'r gyfradd yn genedlaethol, 4.8%.

Yng Nghymru a'r DU roedd llai o bobl mewn gwaith rhwng Awst a Hydref na'r tri mis blaenorol, ond mwy na'r un cyfnod y llynedd.

Er y cynnydd bychan yn nifer y bobl oedd yn ddi-waith, dim ond de-ddwyrain a de-orllewin Lloegr sydd â chyfraddau is na Chymru yn y DU.