'Diffyg llety addas' i blant digartref sydd â phroblemau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunThinkstock

Mae plant digartref sydd â'r problemau mwyaf cymhleth yn gorfod aros mewn llety gwely a brecwast gan nad oes digon o lety addas ar gael, medd un elusen.

Yn ôl Solas Cymru, mae diffyg darpariaeth yn golygu nad yw'r bobl ifanc yn cael yr help sydd ei angen arnyn nhw.

Pwysleisiodd yr elusen bod angen llety addas "ar unwaith".

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn gweithio i ddod â'r defnydd o lefydd gwely a brecwast i ben ar gyfer pobl 16 ac 17 oed.

Yn ôl ffigyrau swyddogol mae 5,660 o blant a phobl ifanc yng Nghymru yn derbyn gofal, ac mae Solas yn credu bod tua 5% ohonyn nhw - tua 280 o blant - ag anghenion cymhleth.

Mae'r ffigyrau diweddara' gan chwech o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru hefyd yn dangos bod 45 o bobl ifanc rhwng 16-17 oed, a 66 o bobl ifanc sy'n gadael gofal a rhwng 18-22 oed, yn aros mewn llety gwely a brecwast.

'Ddim yn briodol'

Dywedodd Charlotte Waite, cyfarwyddwr Pobl Ifanc, Plant a Theuluoedd yn Solas Cymru: "Dyw hi ddim yn briodol, pan ydych chi wedi rhedeg allan o opsiynau, i'r bobl ifanc yma gael eu rhoi mewn cynllun i oedolion neu mewn gwely a brecwast.

"Mae rhai o'r bobl ifanc yma yn risky, ydyn, efallai oherwydd y modd y maen nhw wedi diodde' trawma yn eu bywydau cynnar ac fe all hynny eu gwneud yn risg iddyn nhw'u hunain neu eraill."

disgrifiad o’r llunDywedodd Charlotte Waite nad oedd yn briodol i gartrefu pobl ifanc gydag anghenion cymhleth mewn llety gwely a brecwast

Mae'r elusen fodd bynnag yn cydnabod bod nifer y plant sy'n cael eu rhoi mewn llety gwely a brecwast yn disgyn.

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: "Fel y rhiant corfforaethol sy'n gofalu am blant yn eu gofal, mae awdurdodau lleol yn cymryd golwg holistig o'u hanghenion ac yn comisiynu a darparu gwasanaethau, gan gynnwys llety, yn ôl yr angen."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod cynghorau "mewn amgylchiadau neilltuol" yn gallu defnyddio llety gwely a brecwast "am gyfnodau byr iawn tra bod llety arall yn cael ei ganfod".

"Mae sicrhau bod gan bobl yn eu harddegau le diogel i aros o bwysigrwydd mawr i ni ac rydym yn gweithio tuag at ddod â'r defnydd o lety gwely a brecwast i ben ar gyfer pobl 16 ac 17 oed," ychwanegodd.