Dolig y Sêr

  • Cyhoeddwyd

Mae gan bob teulu eu ffordd arbennig eu hunain o ddathlu'r Nadolig. Mae Cymru Fyw wedi holi rhai o sêr Cymru sut fyddan nhw'n treulio'r ŵyl eleni:

Trystan Ellis-Morris ac Emma WalfordFfynhonnell y llun, Boom Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Ydy'r holl waith trefnu ar y gyfres Priodas Pum Mil ar S4C, gyda Trystan Ellis-Morris, wedi helpu Emma wrth baratoi am y Nadolig?

'Gwydraid o Prosecco cyn paned!'

Bydd 'na 11 o bobl o gwmpas y bwrdd yng nghartref y cyflwynydd a chantores Emma Walford yn y Bont-faen eleni, a hi fydd yn y gegin.

"Mae fy nheulu i'n dod i aros eleni, Mam a Dad, dwy chwaer, brawd yng nghyfraith a fy nai bach sy'n wyth oed. Bydd hynny'n gwneud y Nadolig yn sbesial iawn i fi ac mae fy mhlant, sy'n 14 a 12 oed, yn gyffrous iawn.

"Dwi wrth fy modd efo'r diwrnodau cyn y Nadolig ac un traddodiad sydd gennym ni ar Noswyl Nadolig, ers i'r plant fynd yn hŷn, ydy mynd i wasanaeth y Plygain yn Amgueddfa Sain Ffagan. Mae 'na griw bach ohonan ni'n mynd i'r capel, pawb yn cario cannwyll ac yn cynnal gwasanaeth bach gyda darlleniad a chanu. Mae'n syml iawn ond yn hyfryd ac yn gyffrous. Dyna ran barchus y noson a wedyn fe ddewn ni adre' ac agor potel o rywbeth!

"O ran diwrnod Nadolig, mae gen i un reol bob blwyddyn... sef fy mod i'n cael gwydraid o Prosecco, cyn paned! Fel arall 'dan ni'n eitha' traddodiadol ar y diwrnod. Fydda i'n gosod lliain bwrdd yn y 'stafell fwyta a bydd pethe'n matcho, dwi'n licio 'neud pobl i deimlo'n sbesial. Rydan ni'n cael cinio traddodiadol ond yn hwyrach yn y dydd, fel nad yw'r bore'n mynd yn stressio a phanicio! Dwi'n reit lwcus mae aelodau o'r teulu'n dod â'r twrci a'r pwdin a'r gacen gyda nhw.

"Ac mae 'na un traddodiad arall yn ein tŷ ni, Huw fy ngŵr yw'r cyntaf i fynd lawr y grisie ar fore Dolig - i weld os ydy Siôn Corn wedi bod (ac i dywallt y prosecco!)."

Disgrifiad o’r llun,
Fydd Angharad Mair ddim ar set Heno Noswyl Nadolig eleni!

'Fi sy'n 'neud y grefi'!

Fydd Angharad Mair ddim yn gweithio ar Noswyl Nadolig eleni am y tro cynta' ers sawl blwyddyn, am ei bod yn nos Sadwrn a dydy rhaglen Heno ddim ar yr awyr. Yn hytrach, mae'n edrych ymlaen i dreulio'r diwrnod gyda'r teulu, meddai.

"Rwy'n edrych ymlaen i lenwi'r diwrnod mewn ffordd wahanol, gweld ffrindiau a theulu ac ymlacio fwy nag arfer. Mae'n rhaid i fi fod yn ddisgybledig iawn ym mis Rhagfyr i drefnu'r dyddiadur rhwng y nosweithiau carolau a'r holl ddigwyddiadau eraill sydd ymlaen gyda'r teulu a siopa'r anrhegion. Dydw i ddim yn naturiol drefnus felly mae 'na lot fwy o nosweithiau yn mynd yn eistedd lawr yn 'neud rhestrau!

"Rydyn ni wastad adre' ddydd Nadolig yn Llanbedr-y-fro gyda'r teulu. Dwi'n ddigon hapus i bobl ddod i aros aton ni, a wnâi a'r gŵr goginio i faint bynnag o bobl, mae croeso cynnes i bawb, ond mae'n rhaid i fi gael bod adre'. Cinio Nadolig traddodiadol gyda thwrci sydd gyda ni, a fi sy'n 'neud y grefi!

"Mae cyfnod y Nadolig yn brysur iawn i ni'n y gwaith am ein bod ni'n paratoi rhaglen yn edrych yn ôl dros uchafbwyntiau'r flwyddyn fydd ar S4C ar nos Galan", meddai Angharad Mair. Ond beth yw ei huchafbwyntiau personol o 2016?

"Torri'r record yn rhedeg marathon Llundain oedd fy uchafbwynt personol, ond mae'r record honno wedi mynd erbyn hyn felly mae'n adduned flwyddyn newydd i fi barhau gyda'r rhedeg a cheisio ei thorri eto y flwyddyn nesa'!

"Mae bob amser yn uchafbwynt i fi weld fy merched yn canu gyda Chôr Heol y March, ac uchafbwynt mawr 2016 oedd gwylio un o'r merched yn canu yn noson Cantata Memoria yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd i gofio am drychineb Aberfan. "

Disgrifiad o’r llun,
Aneirin Karadog, yn wên o glust i glust ar ôl ennill ei Gadair eisteddfodol eleni

Nadolig cyntaf y mab

Mi fydd Nadolig enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni eleni yn un arbennig. Mae ei ail blentyn, Erwan, yn dathlu ei Nadolig cyntaf, ac mae'n edrych ymlaen at amser teuluol, meddai.

"Adre' gyda'r teulu ym Mhontyberem fydda i, gyda Laura y wraig a'r plant Sisial sy'n bedair oed ac Erwan fydd yn bedwar mis. Dyma fydd ei Nadolig cyntaf e, felly bydd yn ddiwrnod arbennig iawn.

"O ran y cinio, dydyn ni ddim yn bobl twrci ar ddiwrnod Nadolig. Fyddwn ni 'di cael digon o hwnnw mewn ciniawau eraill cyn y diwrnod ei hun, felly fel arfer rydyn ni'n cael rhyw aderyn arall o ryw fath, yn lleol. Llynedd cafon ni ffesant a 'falle mai dyna gewn ni eto eleni, neu hwyaden.

"Mi fyddwn ni'n teithio i Dalybont, Dyffryn Ogwen i weld Nain a Taid cyn y Nadolig a bydd fy rhieni'n dod nôl o Lydaw, felly fe welwn ni nhw dros yr ŵyl hefyd.

"Dwi'n gobeithio bydd 'na bâr o 'sgidie cerdded yn hosan Siôn Corn i fi, achos r'yn ni 'di cael ci ers tua blwyddyn a dwi'n 'neud lot o gerdded ers hynny. Byddwn ni'n siŵr o fynd am dro cyn bwyta dydd Dolig, lan y mynydd neu i'r traeth. Ond dwi hefyd yn edrych ymlaen i ddala lan gyda gwaith 'sgrifennu a darllen dros y gwyliau."

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Aled Hughes ar Radio Cymru fore Dolig rhwng 8:30-10:00

Cloi'r drws a swatio

Mi fydd Aled Hughes yn gweithio fore Dolig, yn cyflwyno'n fyw ar BBC Radio Cymru rhwng 8:30 a 10:00 y bore. Ond mae'n gobeithio y bydd ei blant wedi deffro cyn iddo adael y tŷ, iddo gael rhannu'r cyffro o weld a ydy Siôn Corn wedi galw, cyn mynd i'w waith.

"Nid dim ond fi sy'n gweithio diwrnod Dolig wrth gwrs, mae cymaint o bobl eraill wrth eu gwaith fel dynion tân, nyrsus a llawer mwy. Dwi'n gobeithio bydd pobl yn cysylltu â fi ar y rhaglen i ni gael clywed beth mae pobl yn ei wneud ac i ni gael dymuno Nadolig Llawen iddyn nhw."

"Unwaith fydda i adre' o'r gwaith mi fydd fy Nadolig i mor draddodiadol ag y gallai fod. Fyddwn ni'n bump - fy ngwraig a fi a'r tri o blant, adre' efo'n gilydd, yn cloi'r drws ac yn swatio. Fyddwn ni'n mwynhau cinio traddodiadol, agor anrhegion a mwynhau amser teuluol efo'n gilydd. Dwi'n edrych ymlaen. Nadolig Llawen bawb!"