Ymgynghori ar ddyluniad gorsaf niwclear Wylfa Newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Natural Resources Wales
Disgrifiad o’r llun, Argraff artist o'r orsaf newydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dechrau ymgynghori ar eu hasesiad o ddyluniad gorsaf bŵer niwclear newydd fydd yn cael ei hadeiladu ar Ynys Môn.

Bydd yn ymgynghoriad ar y cyd gydag Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr gan fod y cwmni sy'n bwriadu adeiladu gorsaf Wylfa Newydd, Hitachi-GE, hefyd yn bwriadu adeiladu gorsaf debyg yn Oldbury, Sir Gaerloyw.

Mae CNC ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn gweithio gyda'r Swyddfa Reoleiddio Niwclear i asesu derbynioldeb dyluniadau newydd o orsafoedd pŵer niwclear mewn proses o'r enw Asesiad Dyluniad Generig (GDA).

Bwriad yr ymgynghoriad ydi edrych ar ddyluniad Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU Hitachi-GE.

Diogelwch

Mae'r broses yma yn helpu sicrhau bod unrhyw orsafoedd niwclear newydd fydd yn cael eu codi yn y DU yn cyrraedd safonau uchel o safbwynt diogelwch, sicrwydd, amddiffyn yr amgylchedd a rheoli gwastraff.

Os yw'r dyluniad yn dderbyniol, bydd hefyd yn helpu datblygwyr i osgoi oedi ariannol ac amser posib yn ystod y cyfnod adeiladu.

Mae'r ymgynghoriad yma yn cyflwyno darganfyddiadau'r rheoleiddiwr hyd yma ac yn adnabod ble mae angen i Hitachi-GE wneud gwaith pellach.

Bydd gwybodaeth o'r cyflwyniad technegol a darganfyddiadau drafft y rheoleiddwr hefyd yn cael eu defnyddio gan Horizon fel rhan o geisiadau trwydded amgylcheddol ar gyfer Wylfa Newydd.

'Cam cyntaf'

Dywedodd Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol CNC yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru: "Ein bwriad yw sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal yn gynaliadwy, yn cael eu hybu a'u defnyddio.

"Yn Wylfa Newydd byddwn yn gwneud hyn mewn tair ffordd: asesu dyluniad yr adweithyddion, penderfynu ar drwyddedau amgylcheddol penodol ar gyfer y safle a darparu cyngor i fudiadau eraill ynglŷn â'r penderfyniadau y mae angen iddynt eu gwneud. Yr ymgynghoriad yma yw cam cyntaf y broses.

"Ein gwaith ni yw sicrhau bod unrhyw orsaf bŵer niwclear newydd yn cyrraedd safonau uchel o safbwynt amddiffyn yr amgylchedd a rheoli gwastraff, gan sicrhau bod ein cymunedau yn ddiogel rhag niwed i'r amgylchedd."

Ffynhonnell y llun, Cwmni Horizon

'Sylwadau'

Dywedodd Llywydd a Chyfarwyddwr Cynrychioladol Hitachi-GE, Hidetoshi Takehara: "Mae'r ymgynghoriad yn gyfle gwych arall i weithio gyda'r asesiad, i wneud sylwadau ac i ofyn cwestiynau.

"Rydyn ni wedi gweithio'n galed gyda'r rheoleiddwyr am bron i bedair blynedd i hwyluso eu hasesiad o'n cynllun - rydyn ni'n falch bod Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon rhoi eu canfyddiadau rhagbrofol ger bron y cyhoedd ar gyfer sylwadau.

"Mae ADBU y DU yn gynllun gweithredol sydd wedi cael ei brofi ac sy'n llwyddiant. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gynnydd cyson drwy gyfrwng GDA ac rydyn ni'n optimistig y bydd ABWR y DU yn chwarae rhan hanfodol mewn darparu ynni glân, diogel a fforddiadwy i'r DU yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod."

Gwrthwynebiad

Mae'r mudiad gwrth niwclear PAWB - Pobl Atal Wylfa B - yn gwrthwynebu'r dechnoleg sydd y tu ôl i adweithyddion ADBU, ac mewn datganiad yn gynharach eleni fe ddywedodd y mudiad: "Mae'r dechnoleg yn hen ffasiwn, budr, peryglus ac eithriadol o ddrud.

"Mae'n eironig iawn bod corfforaeth fawr o Siapan yn ysu am godi adweithyddion yma yng Nghymru, pan nad ydynt yn gallu codi unrhyw adweithyddion niwclear newydd yn eu gwlad eu hunain.

"Y rheswm am hynny wrth gwrs yw trychineb niwclear Fukushima pan ffrwydrodd tri adweithydd dŵr berwedig ar 11 Mawrth, 2011."