Dau o heddluoedd Cymru 'angen gwella', medd adroddiad

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae angen i heddluoedd Dyfed Powys a Gogledd Cymru wella'r ffordd y maen nhw'n gweithio, yn ôl adroddiadau gan gorff goruchwylio.

Fe wnaethon nhw arolygu pa mor dda y mae'r lluoedd yn trin y cyhoedd, os ydyn nhw'n sicrhau bod eu staff yn gweithio'n foesol ac yn gyfreithlon, a sut y maen nhw'n edrych ar ôl eu gweithlu.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Arfon Jones bod yr adroddiad ar y llu yn "anghywir".

Mae'r adroddiadau yn rhan o asesiadau "cyfreithlondeb" blynyddol Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC), ble cafodd dau lu arall Cymru - Gwent a De Cymru - adroddiadau cadarnhaol.

Fe wnaeth HMIC ddarganfod bod gan Heddlu Gogledd Cymru:

  • Ddiffyg capasiti i ymchwilio ac asesu gwybodaeth am lygredd o fewn y llu;
  • Waith i'w wneud i gydnabod arwyddion o broblemau iechyd meddwl, gan gynnwys pwysau yn y gweithle.

Wrth amddiffyn y llu, dywedodd Mr Jones: "Dydw i ddim yn meddwl bod y feirniadaeth ein bod 'angen gwella' yn adlewyrchu'r gwaith ardderchog sy'n cael ei gynnal ar draws gogledd Cymru yn ddyddiol i gadw ein cymunedau'n ddiogel."

Roedd hefyd yn feirniadol o arolygon HMIC, gan ddweud bod y llu yn gorfod "gwneud buddsoddiad sylweddol o ran amser ac adnoddau i ymateb i'r system arolygu".

Fe wnaeth HMIC ddarganfod bod angen i Heddlu Dyfed Powys:

  • Wella'r ffordd y mae'n trin pobl - gyda thegwch a pharch;
  • Wella'r ffordd y mae'n sicrhau bod y gweithlu yn ymddwyn yn foesol ac yn gyfreithlon;
  • Sicrhau bod y llu yn trin ei weithlu ei hun gyda thegwch a pharch.

Wrth ymateb dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl dros dro Heddlu Dyfed Powys, Liane James, bod y llu wedi "gweithio'n ddiflino i sicrhau fod y negeseuon craidd ynglŷn â'r Côd Moeseg a'r disgwyliadau sydd ganddon ni o'r rhai sy'n cynrychioli Heddlu Dyfed Powys, yn cyrraedd pob adran o'n gwasanaeth".

"Rwy'n falch fod HMIC yn cydnabod y gwelliannau yma o fewn yr adroddiad," meddai.

"Wrth i ni baratoi i groesawu Prif Gwnstabl newydd i'r llu, rwy'n falch o weld bod holl waith caled ein staff dros y flwyddyn ddiwethaf yn dwyn ffrwyth, ac fe fyddwn yn parhau i wella a sicrhau ein bod yn gwarchod cymunedau Dyfed a Phowys."