Beirniadu Network Rail am beidio clirio dail o reilffyrdd

  • Cyhoeddwyd
DailFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae dail ar y llwybrau yn achosi difrod i olwynion trenau

Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates wedi cael gwybod gan Network Rail y gallai gymryd 28 mlynedd nes y bydd y system drenau yng Nghymru wedi cyrraedd safon ddigonol.

Mewn llythyr sydd wedi ei weld gan BBC Cymru mae Mr Skates yn dweud iddo gael gwybod mai'r rheswm am y safbwynt yma yw oherwydd lefel y buddsoddiad.

Mae disgwyl i Mr Skates gwrdd â Network Rail ddydd Iau, a hynny ar ôl iddo ddisgrifio'r amodau i deithwyr fel rhai "hollol annerbyniol".

Mae Network Rail yn dweud eu bod wedi ymrwymo i weithio gyda Threnau Arriva Cymru a Llywodraeth Cymru er mwyn cael y gwerth gorau am arian i'r trethdalwr.

Mae Mr Skates wedi cyhuddo Network Rail, sy'n gyfrifol am gynnal rheilffyrdd ar draws Prydain, o beidio buddsoddi er mwyn clirio dail yn ystod yr hydref.

Clirio dail

Mae hyn yn achosi difrod i olwynion trenau am fod yn rhaid rhoi pwysau ychwanegol ar y brêcs.

Yn ôl Mr Skates mae hyn wedi arwain at orlenwi trenau a'u bod ddim yn cyrraedd ar amser am fod mwy o stoc yn gorfod gadael y llwybrau.

Cafodd 54 o drenau eu cymryd i'w trwsio'r hydref yma - cynnydd o 54% ar yr un cyfnod y llynedd.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Ken Skates yn cwrdd â Network Rail ddydd Iau

Mewn llythyr at Network Rail mae Mr Skates yn dweud bod Trenau Arriva Cymru wedi codi pryderon ynglŷn â faint o waith oedd yn cael ei wneud i glirio'r dail.

Mae'n dweud hefyd: "Rwyf wedi cael gwybod bod Network Rail wedi ymateb trwy ddweud bod hyn am resymau cyllideb ac ar y lefel presennol o fuddsoddiad y byddai'n cymryd 28 mlynedd i rwydwaith Cymru gyrraedd safon ddigonol."

Dywedodd llefarydd Network Rail na ellir beio'r lleihad yn nifer y trenau ar eu cynllun ar gyfer tymor yr hydref yn unig am eu bod yn cynyddu eu gwariant.

'Argyfwng cenedlaethol'

Yn y Senedd ddydd Mawrth fe ddywedodd llefarydd economi Plaid Cymru Adam Price bod yr amodau ar gyfer teithwyr Cymru yn "argyfwng cenedlaethol".

Roedd yn cyfeirio at enghreifftiau ar wefannau cymdeithasol.

Roedd un teithiwr yn dweud ei bod ar drên oedd yn rhy llawn lle'r oedd person wedi llewygu.

Profiad rhywun arall oedd bod ar drên oedd wedi mynd ar dân tra roedd teithiwr arall yn honni ei bod wedi cael sedd am y tro cyntaf ers 11 mis.

Fe wnaeth Trenau Arriva Cymru wadu bod un o'u trenau wedi mynd ar dân, gan ddweud bod yna broblem wedi bod gyda'r beipen fwg.

Mae'r llefarydd yn ymddiheuro am y problemau o ran faint o le sydd wedi bod ar y trenau yn ddiweddar, sydd medden nhw, wedi bod yn waeth oherwydd y gwaith sydd wedi ei wneud ar olwynion y trenau yn sgil y dail ar y llwybrau.

"Rydym yn parhau i weithio yn galed gyda'n partneriaid Network Rail i leihau effaith y mater yma," meddai.