Adolygiad eang o gleifion acíwt wedi pryderon yr Ombwdsmon

Owain Clarke
Gohebydd Iechyd BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Bydd adolygiad eang o gleifion acíwt sâl sydd yn cael eu trin yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn cael ei gynnal yn y flwyddyn newydd.

Daw hyn yn dilyn pryderon gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru sydd wedi ymchwilio i nifer o gwynion ynglŷn â ffaeleddau yng ngofal cleifion mewn ysbytai y tu allan i oriau arferol ac ar benwythnosau.

Mae Nick Bennett yn dweud bod angen gweithredu ar frys i wneud yn siŵr bod cleifion yn cael gofal saff tu allan i oriau.

Yn dilyn trafodaethau gyda'r ombwdsmon mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd yr adolygiad yn "edrych yn benodol ar gleifion acíwt sydd yn sâl", cyhoeddiad sydd wedi ei groesawu gan yr ombwdsmon.

Daw'r cyhoeddiad wrth i adroddiad beirniadol gan yr ombwdsmon a oedd yn edrych ar ofal dyn 93 oed gael ei gyhoeddi.

'Diwedd anurddasol'

Bu farw Mr Y dri diwrnod ar ôl mynd i Ysbyty Brenhinol Gwent ym mis Rhagfyr 2014.

Roedd hyn er bod yna bryderon bod ei iechyd wedi dirywio a bod canllawiau yn dynodi y dylai fod wedi cael asesiad meddygol o fewn 30 munud.

Dywedodd yr ombwdsmon nad oedd nyrsys wedi codi pryderon ynglŷn â'r oedi ac o achos hynny chafodd tabledi gwrthfiotig ddim eu rhoi mewn "ffordd amserol".

Fe aeth Mr Y i'r ysbyty wedi rhwymo ond cafodd ei drin ar ward anaddas a chafodd "ddiwedd anurddasol i'w fywyd".

disgrifiadNick Bennett yn egluro'r methiannau wnaeth arwain at farwolaeth Mr Y

Ond mae'r adroddiad yn nodi, "na allai'r ombwdsmon fod yn sicr a fyddai ymyrraeth gynnar wedi golygu canlyniad gwahanol".

Mae Mr Bennett hefyd wedi codi pryderon ynglŷn â'r penderfyniad i gadw Mr Y yn yr ysbyty, pan mae yna fwy o risg o gael haint, er bod ganddo "becyn gofal llawn" yn ei gartref.

Dywedodd fod yr achos yn enghraifft o "ofal echrydus dros y penwythnos".

Dywed Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan eu bod yn derbyn y canfyddiadau a'r argymhellion. Maent hefyd yn cydnabod bod y gofal yn achos Mr Y wedi bod yn is na'r safonau disgwyliedig.

"Rydyn ni wedi ymrwymo i ddysgu o'r pryderon sydd wedi eu codi ynglŷn â'n gwasanaethau er mwyn gwella eto'r gofal rydyn ni yn gynnig i gleifion ac rydyn ni yn edifar iawn ynglŷn â'r methiannau yn y gofal yn achos Mr Y," meddai'r llefarydd.

Wrth siarad gyda BBC Cymru dywedodd Mr Bennett ei fod dal yn pryderu am y nifer o gwynion mae'n derbyn ynglŷn â gofal tu allan i oriau gwaith.

Ym mis Mawrth fe ddywedodd bod angen adolygiad o ofal mewn ysbytai tu allan i oriau arferol ar ôl cyhoeddi adroddiad oedd yn tanlinellu 12 achos dros gyfnod o bum mlynedd oedd yn dangos "safon gofal annigonol" i gleifion, gan gynnwys penwythnosau.

Er nad oedd y rhain yn nodweddiadol meddai, roedd patrwm yn awgrymu nad dyma'r tro cyntaf i sefyllfa fel hyn godi ac mae'n dweud ei fod dal yn ymchwilio i gwynion tebyg.

Adolygiad i'w gynnal

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bydd y GIG yn dechrau adolygiad o ofal cleifion acíwt sâl yn y flwyddyn newydd.

Dywedodd llefarydd: "O ganlyniad uniongyrchol i ganfyddiadau'r Ombwdsmon a'r casgliadau, fe wnaethon ni ofyn i glinigwyr arbenigol i edrych yn fanwl ar yr adolygiad.

"Mae yna drafodaethau niferus wedi bod gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ac mi ydyn ni wedi canfod ffordd ymlaen.

"Bydd hyn ar ffurf adolygiad gan gymheiriaid fydd yn edrych yn benodol ar gleifion acíwt sâl. Bydd y gwaith yn dechrau yn y flwyddyn newydd."