Mesurau brys i atal ffliw adar

Adar Image copyright AFP

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno gorchymyn er mwyn ceisio atal ffliw adar rhag lledu o gyfandir Ewrop.

Mae perchnogion dofednod wedi cael cyngor i fod yn ofalus er mwyn lleihau'r risg o ledaenu'r haint gan adar gwyllt.

Dywedodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd Materion Gwledig Llywodraeth Cymru: "Er nad oes unrhyw achosion o ffliw adar H5N8 wedi'u canfod yn y DU, rydw i wedi datgan Parth Atal am 30 diwrnod i leihau'r risg o haint gan adar gwyllt ac i roi amser i geidwaid dofednod ac adar caeth roi mesurau bioddiogelwch priodol yn eu lle.

"Mesur rhagofalol ydi hwn. Rydyn ni'n monitro'r sefyllfa ledled Ewrop ac wedi cynyddu'r oruchwyliaeth mewn ymateb i'r risg uwch."

Dywedodd y Prif Swyddog Milfeddygol, Christianne Glossop: "Rydyn ni'n cynghori ceidwaid dofednod i fod yn wyliadwrus am unrhyw arwyddion o afiechyd yn eu hadar ac unrhyw adar gwyllt, ac i geisio cyngor prydlon gan eu milfeddyg os oes ganddyn nhw unrhyw bryderon."

"Hyd yn oed pan mae adar yn cael eu cadw dan do, mae risg fechan o haint o hyd, felly rhaid cynnal yr holl fesurau bioddiogelwch.

"Dylid dadheintio offer a dillad, dylid lleihau symudiad dofednod a dylid lleihau'r cyswllt rhwng dofednod ac adar gwyllt."