Estyn: 'Gall llais y disgybl wella ysgol'

Cyhoeddwyd

Mae adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn dweud bod "llais y disgybl" yn helpu ysgolion i wella.

Cafodd yr adroddiad - Cyfranogiad Disgyblion: Canllaw Arfer Gorau - ei baratoi gan Estyn, sef Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant Cymru.

Fe ddywed yr adroddiad bod pedair nodwedd yn gyffredin i ysgolion sy'n rhoi llais cryf i ddisgyblion, ac sy'n eu cynnwys mewn penderfyniadau:

  • Mae cyfranogiad gan ddisgyblion yn rhan annatod o weledigaeth ac ethos yr ysgol;
  • Mae strwythurau clir ar waith i gael gwybod barn disgyblion;
  • Caiff disgyblion amrywiaeth o gyfleoedd i ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw;
  • Mae staff a disgyblion yn gallu manteisio ar hyfforddiant o ansawdd da i'w helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i sicrhau bod lleisiau disgyblion yn cael eu clywed.

Blaenoriaethau

Mae'r adroddiad hefyd yn amlygu sut y mae cyfranogiad effeithiol o fudd i ddisgyblion ac yn helpu ysgolion i wella.

Yn ôl yr adroddiad, gall cyfranogiad cadarn gan ddisgyblion gynorthwyo â gwella'r ysgol trwy helpu'r ysgol i amlygu blaenoriaethau at y dyfodol a gwneud penderfyniadau mwy gwybodus am les, profiadau dysgu ac ansawdd addysgu.

Dywedodd Prif Arolygydd Estyn, Meilyr Rowlands: "Mae gan lais cadarn disgyblion fuddion clir i ysgolion a dysgwyr.

"Rwy'n annog pob ysgol i ddarllen yr arfer orau sydd i'w gweld yn yr adroddiad hwn i'w helpu i wella'r effaith a ddaw yn sgil sicrhau bod lleisiau disgyblion yn cael eu clywed."