Carcharu feiolinydd am dwyllo pobl bod ganddi ganser

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae feiolinydd proffesiynol o Bort Talbot wedi ei charcharu am ddwy flynedd ac wyth mis am dwyll.

Fe wnaeth Bethan Doci, 38, bledio'n euog i dwyllo ffrindiau a chydweithwyr allan o gannoedd o filoedd o bunnau dros dair blynedd.

Clywodd y llys bod tri dyn wedi rhoi dros £350,000 iddi ar ôl clywed ei "gwe o gelwyddau".

Roedd Doci, oedd yn defnyddio'r cyfenw Morgan yn broffesiynol, wedi dweud wrth eraill bod ganddi ganser, a bod angen yr arian arni er mwyn helpu i dalu am driniaeth.

Dywedodd yr erlyniad iddi anfon sawl ebost a neges destun, yn ogystal â defnyddio dogfennau banc a dogfennau meddygol wedi'u ffugio, er mwyn darbwyllo ffrindiau ei bod hi mewn cyfyng gyngor yn ariannol.

Fe glywodd y llys bod gan Doci hanes teuluol o melanoma, ond doedd hi erioed wedi cael diagnosis o ganser.

Serch hynny, fe ddywedodd wrth ffrindiau a chydweithwyr bod ganddi ganser yr ysgyfaint, ac fe gafodd hi £700 ac yn £1,000 arall ar gyfer teithio i Ffrainc am driniaeth.

'Gwario ar fywyd moethus'

Roedd Doci wedi cyfarfod un dyn, Nial McKelvie ar wefan craigslist.com yn 2012, ac ar ôl dweud wrtho am ei chanser fe wnaeth Mr McKelvie fenthyg miloedd o bunnau iddi.

Dywedodd yr erlyniad bod ail ddyn gafodd ei dwyllo, Liam Donelly, eisoes wedi colli'i wraig i ganser.

Gan wybod hyn, fe ddywedodd Doci wrtho bod ganddi'r un afiechyd, ac ar ôl dweud bod angen arian arni ar gyfer triniaeth fe roddodd Mr Donelly £170,000 iddi.

Cafodd trydydd dyn, Bruce Pilley, ei dwyllo mewn modd tebyg, ond fe lwyddodd i adfer y rhan fwyaf o'r arian a roddodd i Doci.

Yn ôl yr erlyniad roedd Bethan Doci wedi gwario'r arian ar "fywyd moethus", gan gynnwys gwesty pum seren ym Mecsico, fila ym Marbella, a cheir crand. Roedd hi hefyd wedi edrych ar brynu bwyty yn Sbaen.

Fe ddywedodd Doci ei bod hi angen yr arian oherwydd ei bod hi'n cael ei blacmelio, ond fe fethodd swyddogion â dod o hyd i unrhyw dystiolaeth o hynny.

ffynhonnell y llun, Wales News Service

Yn dilyn y ddedfryd, dywedodd yr uwcharolygydd Kath Pritchard o Heddlu De Cymru: "Rydym yn croesawu'r ddedfryd hon yn dilyn ymchwiliad cymleth a hir.

"O achos maint y dystiolaeth yn erbyn Bethan Doci fe wnaeth hi bledio'n euog, sydd yn deyrnged i ddycnwch a phroffesiynoldeb ein ditectifs.

"Dangosodd Bethan Doci/Morgan ddifaterwch llwyr i'w dioddefwyr oedd i gyd yn ymddiried ynddi. Rwy'n gobeithio y bydd y dioddefwyr yn cael cysur o ganlyniad yr achos heddiw, sydd hefyd yn anfon neges glir i droseddwyr sy'n benderfynol o droseddu drwy dwyll."

Gwasanaeth Erlyn y Goron

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron: "Plediodd Bethan Morgan/Doci yn euog i 11 honiad o dwyll dros gyfnod o dair blynedd rhwng 2010 a 2013.

"O ganlyniad fe dderbyniodd gyfanswm o £357,026 gan nifer o ddioddefwyr. Fe ecsbloetiodd ymddiriedaeth, haelioni a breuder emosiynol ffrindiau, cyd-weithwyr a phobl yr oedd hi wedi cyfarfod ar y we.

"Roedd ei hymddygiad gyfystyr â phlethu gwe hir o dwyll i ariannu ei bywyd moethus a theithiau tramor.

"Fe ddangosodd ymchwiliad manwl a hir hyd a lled ei throseddu a nifer o ddioddefwyr. Rydym yn gobeithio fod ei heuogfarn a dedfryd yn cynnig rhywfaint o gysur i'r rhai hynny oedd wedi eu bradychu ac oedd wedi dioddef o ganlyniad i'w throseddu, ac rydym yn gobeithio y bydd hyn yn atal eraill rhag cyflawni troseddau o'r math yma."