Pryder am swyddi dŵr yn y gogledd-ddwyrain

Cyhoeddwyd

Mae 'na bryderon yn y gogledd-ddwyrain am ddegau o swyddi ynghlwm â'r diwydiant dŵr.

Mae dau gwmni yn ceisio prynu'r darparwr lleol Dŵr Dyffryn Dyfrdwy.

Mae un o'r prynwyr posib, Severn Trent, yn dweud y byddan nhw'n ychwanegu gwerth i gwsmeriaid. Ond mae rhai'n pryderu y gallai'r datblygiad posib newid y ffordd mae dŵr yn cael ei ddarparu yng Nghymru.

Cwmni cymnharol fach yn y diwydiant ydy Dwr Dyffryn Dyfrdwy, yn darparu i rhyw 230 o gwmseriaid, yn bennaf yn ardal Wrecsam a Chaer.

Un o'r cwsmeriaid ydy Gareth Williams: "Dwi'n ymfalchïo bod gyda ni gwmni bach lleol sy'n gwneud y gwaith yn dda, dwi'n teimlo. Mae eu gwasanaeth Cymraeg nhw'n dda.

"Dwi'm yn gweld bod yna unrhyw fudd i fynd at gwmni arall."

Cynigion

Ond yn ddiweddar, mae'r cwmni wedi denu diddordeb gan ddau gwmni mwy, cwmni dwr Severn Trent o Coventry a chwmni buddsoddi Ancala yn Llundain.

Ar ôl i Ancala ddechrau ar £71m, mae Severn Trent bellach wedi codi eu cynnig i £84m.

Does dim sicrwydd y byddai'r holl swyddi'n aros yn y pencadlys yn Wrecsam. Mae'n gyfnod ansicr i'r staff yn y pencadlys ger Wrecsam, fel yr eglura un o'r gweithwyr, Rhys McKenzie: "Mae'n bryderus iawn. Da ni'n pryderu am ein gilydd am ein dyfodol yma. Da ni ddim yn siwr ble fyddwn ni mewn dim ond ychydig o fisoedd."

Mae'r cyfrifoldeb dros ddŵr wedi ei ddatganoli, ac roedd y mater yn destun trafod yn y Senedd ddydd Mawrth.

Yn ogystal â'r effaith economaidd ar staff a chontractwyr, mae pryderon hefyd am lle y gallai datblygiad posib fel yma arwain.

Mae Llyr Gruffydd yn Aelod Cynulliad dros y Gogledd: "Be de ni'n weld yw dau gwmni yn bidio i brynu monopoly dros ddŵr mewn un ardal benodol o Gymru. O gael y monopoly, yna mae gyda chi dipyn o rym.

"Dwi'n deall ar hyn o bryd bod Dŵr Cymru ar hyn o bryd yn un cwmni blaenllaw. Mi fyddai Severn Trent wedyn yn gwmni blaenllaw arall yng Nghymru, ac mi fyddai hynny o bosib yn agor y drws i drafodaethau ynglŷn â chyflwyno elfennau o gystadlaeuaeth yn y farchnad ddŵr sydd ddim yn bodoli ar hyn o bryd.

"Maen nhw'n elfennau sy'n cael eu cyflwyno yn Lloegr ond mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud hi'n glir bo nhw ddim yn bwriadu gwneud hynny."

disgrifiad o’r llunMae Llyr Gruffydd, Aelod Cynulliad dros y Gogledd, yn gofyn cwestiynau am y sefyllfa

Doedd cwmnïau Severn Trent, Ancala, a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy ddim wneud cyfweliadau ar y mater oherwydd cyfyngiadau sydd ynghlwm â'r broses brynu.

Mewn datganiad, dywedodd cwmni Severn Trent y byddan nhw'n ychwanegu gwerth i gwsmeriaid. Mae nhw'n mynnu y bydd biliau Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn aros yn isel. Maen nhw'n dweud y byddan nhw'n parhau i fuddsoddi - yn yr adnoddau ac mewn sgiliau - ac yn cadw'r rhan fwyaf o swyddi rheng flaen yn ardal Wrecsam a Chaer.

Mae'r Awdurod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, sy'n ceisio sicrhau cystadlaeth rhwng cwmniau, yn cynnal ymchwiliad cychwynol i fwriad Severn Trent i brynu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy. Maen nhw'n ystyried a fyddai rheoleiddiwr y diwydiant dŵr, Ofwat, yn dal i fedru gwneud ei waith yn iawn petai'r ddau gwmni'n uno. Doedd Ofwat ddim am wneud sylw.

Mae disgwyl i ddyfodol cwmni Dwr Dyffryn Dyfrdwy ddod yn gliriach mewn cyfarfod o'r cyfranddalwyr ym mis Ionawr.