Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy yn llwyddiant ariannol

Cyhoeddwyd

Bu Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau yn llwyddiant ariannol gan adael gweddill o dros £6,000 - dyna oedd un o'r pynciau trafod yng nghyfarfod Cyngor yr Eisteddfod yn Aberystwyth ddydd Sadwrn.

Wrth gyflwyno'i adroddiad olaf i'r Cyngor dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Frank Olding: "Bu'n bleser mawr croesawu Cymru i Sir Fynwy a'r Cyffiniau dros yr haf, ac rwy'n falch i gynifer o bobl gael blas ar yr ardal a mwynhau'r hyn oedd gan yr Eisteddfod a'r sir i'w gynnig.

disgrifiad o’r llunY Tŷ Gwerin orlawn yn yr Eisteddfod

"Roedd hi'n Eisteddfod arbennig, yn wythnos hapus ac yn gyfnod na fydda i a'r criw prysur o wirfoddolwyr a fu wrthi'n lleol yn ei anghofio. Rhoddwyd her i ni fynd ati i baratoi, trefnu a chynnal yr Eisteddfod, a dyna wnaethon ni, yn frwdfrydig a llawn hiwmor.

"Eleni, cawsom gyfle i ddangos ein hardal i Gymru gyfan, i brofi bod modd cynnal Eisteddfod lewyrchus a llwyddiannus mewn ardal lai traddodiadol Gymraeg ei hiaith.

"Braf yw cyhoeddi i'r Eisteddfod lwyddo'n ariannol hefyd. Oedd, roedd hi'n risg dod â'r Eisteddfod i'r Fenni, ardal nad oedd wedi bod yn gartref iddi ers dros ganrif, ond fe gafwyd cefnogaeth ardderchog gan Gymry Cymraeg a di-Gymraeg, gyda phawb yn frwd i sicrhau llwyddiant yr wythnos.

disgrifiad o’r llunEden yn perfformio yn Eisteddfod Mynwy

"Mae perthynas dda gyda'r cyngor lleol yn hollbwysig i lwyddiant yr Eisteddfod, a chafwyd hynny gyda Chyngor Sir Fynwy eleni. Dyma gyngor a benderfynodd o'r cychwyn y byddai'r Eisteddfod yn llwyddo, a diolch am eu gweledigaeth a'u cydweithrediad ar hyd y daith, o'r trafodaethau cyntaf dros ddegawd yn ôl hyd at heddiw."

Galw mawr am wersi Cymraeg

Ychwanegodd Mr Olding bod yr ŵyl wedi denu dros 140,000 o ymwelwyr eleni, a bod cynnydd eisoes wedi bod yn y galw am wersi Cymraeg yn lleol.

"Mae fy niolch mwyaf i'r tîm a fu'n cydweithio gyda mi am y ddwy flynedd ddiwethaf," ychwanegodd.

Roedd cyfarfod y Cyngor hefyd yn gyfle i drafod elfennau o'r Eisteddfod mewn manylder fel rhan o'r gwerthusiad blynyddol o'r prosiect cymunedol a'r ŵyl ei hun.

Ymysg y pethau gafodd sylw yn yr adroddiad eleni oedd codi arian a nawdd, cystadlaethau, y pafiliwn newydd a'r rhaglen gyngherddau, yr is-bafiliynau, Maes B, y Maes a'r maes carafanau, gwirfoddoli, cyfathrebu a thocynnau.

Yn 2017 fe fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal ar Ynys Môn.