Mentro i lenwi'r gofod

Luke Riddiford

Beth y'ch chi'n ei wneud os y'ch chi yn gwybod sut mae trwsio ceir ond ddim â'r gofod na'r offer angenrheidiol i gyflawni'r dasg yn effeithiol?

Dyna oedd y cyfyng-gyngor roedd Luke Riddiford o Aberdâr ynddo fe tan iddo ddod ar draws cynllun Syniadau Mawr Cymru.

Mae'r cynllun, sy'n cael ei gefnogi gan Llywodraeth Cymru, yn rhoi cyngor i bobl ifanc rhwng 16 a 24 sydd â syniad busnes i fynd amdani a thyfu i fod yn entrepreneuriaid llwyddiannus y dyfodol.

Bu Luke, sy'n 22 oed, yn egluro wrth Cymru Fyw sut mae e wedi llwyddo i ddechrau busnes unigryw ar ôl manteisio ar y cynllun:


Fi wastad wedi gweithio ar geir, a wastad wedi bod â diddordeb mewn ceir. Un dydd o'n i mas yn y glaw, dan y car yn chwilio am tools ac yn methu dod o hyd i beth o'n i ei angen.

Es i o gwmpas ambell i garej lleol i weld os allen i fenthyg bach o space a tools ond o'n nhw i gyd yn dweud nad oedd hi'n bosib achos yswiriant, a fydde hi wedi cosio dros £200 am hanner awr neu awr i mi.

Wel oedd hynna ddim iws, felly dyna pryd ges i'r syniad o ddechrau busnes oedd yn cynnig gofod mewn garej alle unrhyw un logi am gyfnod, er mwyn dod i weithio ar eu ceir, gyda'r holl tools a chyngor ar gael os byddai ei angen. Dyna ddechrau Ridds Ramps.

Mae hyn yn rhywbeth eithaf cyffredin yn America, felly wnes i ychydig o waith ymchwil, rhoi syniad at ei gilydd a mynd i'r banc i geisio cael benthyciad.

"Y banciau yn chwerthin ar fy mhen"

Wnaeth y banciau i gyd chwerthin ar fy mhen. Un rheswm oedd oherwydd fy mod i mor ifanc, ond hefyd achos doedd dim cynllun ariannol digon da gyda fi ar gyfer y busnes a gan bod y syniad mor anarferol.

Wedyn, awgrymodd cyfrifydd, a oedd yn ffrind i'r teulu, y dylen i fynd at Llywodraeth Cymru a dyna pryd wnes i gysylltu gyda chynllun Syniadau Mawr Cymru. Ges i help a chyngor ar sut i wneud cynllun busnes a rhagolygon ariannol a thros gyfnod o ddwy flynedd wnaethon ni lwyddo i gael pecyn at ei gilydd gafodd ei dderbyn gan fanc.

Felly erbyn hyn, os chi'n byw yn ardal Aberdâr, gallwch chi logi gofod i weithio ar eich car, ac os nad ydych chi'n sicr o beth fydd angen ei wneud, yna mae gyda ni mechanics ar gael i ddangos i chi.

Er enghraiffft, os chi eisiau rhoi service i'ch car a newid yr olew, yna gallwn ni ddangos i chi y tro cyntaf, a wedyn y gobaith yw y dewch chi'n ôl tro nesa' a gwneud y gwaith eich hun. Y syniad yn fras yw, "give a man a fish, he'll eat for a day, teach a man to fish..."

Ond o gael y syniad nes i'r arian yn dod ar gael o'r banc, gymerodd y broses bedair blynedd. Felly os oes gyda chi syniad, a chi wirioneddol credu yn y syniad... sticiwch gydag e.

Erbyn hyn, rwy wedi bod ar agor ers wyth mis. Roedd y cwpwl o fisoedd cyntaf yn galed galed ofnadwy. Mae'r concept yn un eithaf newydd, ac felly cymerodd hi ychydig o amser i gael y neges mas 'na.

Image caption Daeth nifer o entrepeneuriaid ifanc i 'bootcamp' Syniadau Mawr Cymru yng Nghanolfan Ddarganfod Margam

"Prysur ofnadwy"

Ond un peth sydd yn rhaid i mi ddweud, er gwaetha'r ffaith bod y busnes ar ei draed, mae dal angen cyngor a chymorth arnaf i. Fues i yn bootcamp diweddara' Syniadau Mawr Cymru yn Margam yn gynharach eleni. Do'n i ddim yn siŵr os y byddai'n wastraff amser ond mi ges i lot iawn o bethau mas ohono.

Wnes i lot o gysylltiadau a hefyd ges i lot o tips ar bethau fel marchnata. Er fy mod i'n mechanic eithaf da ac yn deall cyfrifiaduron, wnes i sylweddoli bod gen i lot i ddysgu am sut i farchnata a hysbysebu'r busnes yn effeithiol.

Erbyn hyn, ni'n brysur ofnadwy ac yn edrych ar uned gwag am bris resymol lawr yng Nghaerdydd.

Watch this space.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.