Cymru gwlad y dilyw

Cyhoeddwyd

Welsoch chi'r ffasiwn law? Y gwirionedd ydy ei bod hi'n olygfa mwy cyffredin erbyn hyn gyda llifogydd unwaith eto yn achosi anhrefn a gofid.

Doedd Jo Blog ddim am fentro allan ar ei mobility scooter, ond mae o wedi anfon y llith hwn at Cymru Fyw:

Co' ni off eto eleni.

Oeddan nhw'n meddwl bod yr hen bobl yn thic neu be?

Yr holl fusnes 'ma o adeiladau stadau newydd ymhobman. Eu galw nhw'n Cae'r Gors, Glan yr Afon, Llain y Llyn ac wedyn synnu pan maen nhw'n eu gweld nhw dan lifogydd difrifol?!

Mae 'na reswm dros enwi pethau. Dyw e ddim fel enwi babi. Bedyddio a gobeithio'r gorau. Ond os ydy'ch cyfoedion wedi'ch enwi chi, maen nhw fel arfer yn go agos at eu lle. Os digwyddwch chi fyw yn yr un lle â Dic Dew neu Dai Dal - y siawns ydy unai eich bod chi'n bod yn eironig neu mae Dic yn dew a Dai yn dal.

O ystyried mai yng Nghymru 'dan ni'n byw, allwch chi fentro nad eironi sy'n bedyddio Cae'r Gors, Glan yr Afon a Llain y Llyn a'u bod nhw'n wlyb. Yn wlyb iawn.

Ond eto mae'r twpsod 'ma yn y cynghorau sir yn meddwl: 'Dyna le fflat neis, mae angen 600 yn rhagor o dai arnon ni. Godwn ni'n nhw'n fana!'

Ac er mwyn parchu'r iaith Gymraeg a'r diwylliant fyddan nhw'n foddi wrth godi'r tai, maen nhw'n mynd yn ôl at ryw hen fap nad ydyn nhw ddim yn ei ddeall ac yn codi enw'r cae ac yn galw'r stad yn Cae'r Gors, Glan yr Afon neu Llain y Llyn.

'How quaint! That should shut them up. Where's that For Sale sign?!'

Ac wedyn mae'r glaw yn dod.

A dim jyst tai. Ar gyfer pob tŷ mae angen maes parcio ac archfarchnad sydd â maes parcio anferth ac ysbytai sydd â maes parcio hyd yn oed mwy massive!

Chi wedi gweld y stadau sydd ar y topiau ym Mangor 'ma? A Tesco - lle i gannoedd o geir barcio? Ac Ysbyty Gwynedd? Os 'dach chi'n sâl allech chi yrru am ambiwlans i'ch cael chi o ben pella'r maes parcio at ddrws ffrynt yr ysbyty.

Ac wedyn mae'r glaw yn dod.

A dyw tarmac ddim yn sugno dŵr. Mae'n ei yrru o i un cyfeiriad ac i lawr nes ei fod o'n cronni yn Cae'r Gors, Glan yr Afon neu Llain y Llyn ac yn y gwaelodion wrth rowndabowt Tescos Bangor a fyny'r lôn wrth Tŷ Golchi (Clwb Comedi, rhyw Jangleurs Y Felinheli), dim jôc i fy hen ffrind Tudur Owen.

Felly hei lwc i Gymdeithas Enwau Cymru yn eu hymgyrch i gael cyfraith i beidio newid enwau llefydd. Ond tristwch pethau ydy fod y bobl sy'n deall yr enwau yn mynd yn brinnach bob dydd a'r bobl sy'n parchu ystyr yr enwau yna i'w gweld yn mynd yn fwy prin byth.

Fydden nhw'n gallach i newid yr enw â dweud y gwir. Achos maen nhw'n edrych yn hollol sdiwpid ar y newyddion pan mae eu harwydd For Sale nhw i'w weld yn pipo allan o'r llifogydd yn sownd wrth arwydd Cae'r Gors, Glan yr Afon neu Llain y Llyn.

Ond erbyn hynny mae'r pres yn y banc a fyddan nhw ddim yn gweld yr eironi.

Mewnlifiad. Hwnna ydy o.

Bydd Jo Blog yn ei ôl ar wefan Cymru Fyw pan fydd rhywun neu rywbeth wedi codi ei wrychyn.

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym ni erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd, felly rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!

Straeon perthnasol