Pryder am ddyfodol cynllun gofal Solfach

Cyhoeddwyd

Mae trigolion Solfach yn Sir Benfro yn rhybuddio bod cynllun unigryw i ofalu am yr henoed yn y gymuned yn y fantol, oni bai eu bod yn llwyddo i gael rhagor o nawdd i'w ariannu.

Mae 'Gofal Solfach' wedi cael grantiau o bron i £77,000 er mwyn cynorthwyo tua 40 o bobl oedrannus yn Solfach i fyw'n gyfforddus yn eu cartrefi.

Dechreuodd y cynllun peilot fis Ebrill y llynedd, er iddo gael ei lansio'n swyddogol chwe mis yn ddiweddarach, ym Mis Hydref.

Y syniad yw bod gwirfoddolwyr yn cynnig help i'w cymdogion oedrannus, fel casglu presgripsiwn ar eu rhan, mynd â nhw i apwyntiadau meddygol neu fynd â nhw i siopa.

Y cyntaf o'i fath

Hwn oedd y cynllun cyntaf o'i fath drwy Wledydd Prydain, ac fe gafodd nawdd cychwynnol o £57,000 gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Cynaliadwy Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Ers hynny, mae'r cynllun hefyd wedi cael bron i £20,000 gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda a Heddlu Dyfed Powys.

Lena Dixon, y cydlynydd, yw'r unig un sy'n cael ei thalu am ei rôl yn y cynllun. Mae 30 o wirfoddolwyr ar ei llyfrau, yn helpu tua 40 o bobl.

Mae'n dweud mai helpu pobl â dementia a'u gofalwyr yw llawer o'r gwaith maen nhw'n wneud: "Dwi'n ei fwynhau'n fawr a dyma'r mwyaf bodlon i mi fod mewn swydd erioed, achos dwi'n gallu gweld ein bod ni'n gwneud gwahaniaeth mawr."

"Mae'n deimlad braf gallu gwneud rhywbeth a helpu pobl eraill beth bynnag, ac rydych chi'n teimlo'n rhan o'r gymuned."

Nawdd ychwanegol

Mae'r pwyllgor pentref sy'n rhedeg Gofal Solfach yn credu eu bod wedi profi fod y cynllun yn gweithio, a nawr maen nhw'n gobeithio parhau a'r gwasanaeth, ond mae hynny'n golygu gwneud cais am nawdd ychwanegol.

Fran Barker yw dirprwy gadeirydd: "Mae'r grant gwreiddiol, grant Datblygu Cynaliadwy Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn dod i ben ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf. Rydym yn ymgeisio am ymestyniad i'r grant hwnnw, ond rhaid i ni brofi ein bod yn mynd i wneud rhywbeth newydd."

Maen nhw'n ystyried diweddaru cegin neuadd y pentre er mwyn gallu darparu gwasanaeth prydau poeth. Syniad arall yw dechrau gwasanaeth cynnal a chadw sgwters, ond y pryder yw bod yn rhaid iddyn nhw feddwl am gynlluniau newydd bob tro mae angen adnewyddu'r grant.

Os llwyddan nhw gyda'r grant y tro hwn, bydd yn eu cadw i fynd am ddwy flynedd arall, ond eu gobaith yw y bydd strwythur y nawdd yn newid, fel bod yr arian o'r gwasanaeth iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol yn cael ei hailgyfeirio i gynlluniau fel Gofal Solfach.