Gwyrdroi penderfyniad i restru Ysgol Groves yn Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
YsgolFfynhonnell y llun, Marcus Jones

Mae her gyfreithiol gan Gyngor Wrecsam wedi gwyrdroi penderfyniad Llywodraeth Cymru i restru hen adeilad ysgol yn y dref.

Ym mis Awst eleni roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddai hen Ysgol Groves yn derbyn statws adeilad rhestredig - gan olygu na fyddai'r cyngor yn gallu ail-ddatblygu'r safle ac adeiladu o leiaf un ysgol gynradd yno.

Fe wnaeth y cyngor gais am adolygiad barnwrol i edrych ar y penderfyniad.

Ddydd Llun cyhoeddodd Cyngor Wrecsam fod yr Uchel Lys wedi gwyrdroi penderfyniad yr AC Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi ac Isadeiledd, oedd yn gyfrifol am restru'r adeilad.

Dywed y cyngor fod yr Uchel Lys wedi gorchymyn na ddylai'r ysgol gael ei rhestru gan nad oedd yr ysgrifennydd wedi rhoi rhesymau digonol dros wneud hynny.

Ffynhonnell y llun, Marcus Jones

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, arweinydd Cyngor Wrecsam: "Rwy'n falch fod y cyngor wedi gwneud cais, ac wedi cael y costau o fod wedi gorfod gwneud y cais, fydd yn cael eu talu gan Lywodraeth Cymru.

"Gallaf gadarnhau hefyd fod y cyngor wedi cytuno i beidio gwneud unrhyw waith allai effeithio ar agweddau hanesyddol neu bensaerniol yr hen ysgol tan ar ôl 30 Tachwedd 2016, gan roi cyfle rhesymol i Ysgrifennydd y Cabinet i ail-ystyried y cais i restru hen ysgol Groves.

"Rwy'n gobeithio y bydd unrhyw benderfyniad newydd yn cael ei wneud yn sydyn ac yn adlewyrchu consensws barn arbenigwyr, oedd yn awgrymu'n glir nad oedd yr adeilad yn cwrdd â gofynion Llywodraeth Cymru dros gael ei rhestru.

"Os na fydd yr ysgol, ar ddiwedd y cyfnod yna, yn cael ei rhestru am resymau digonol, bydd y cyngor yn rhydd i benderfynu ar ddyfodol yr adeilad yn ei gyflwr an-restredig.

"Rydym yn difaru ein bod wedi cyrraedd y sefyllfa yma o ran Groves ond rydym yn credu fod ein penderfyniad i herio rhestru'r ysgol drwy'r llysoedd wedi ei gyfiawnhau'n llwyr gan y gorchymyn hwn.

"Gallaf gadarnhau fod y cyngor wedi ei ymrwymo i ddarparu addysg ar gyfer yr 21ain ganrif ar y safle yma - addysg sydd ddirfawr ei angen."

Ymgyrch

Bu grŵp Save Our Heritage yn ymgyrchu'n galed i restru adeilad Ysgol Groves, gan fynnu y byddai ei ddymchwel yn "erydu cymeriad pensaernïol Wrecsam".

Dywedodd Lynne Williams bod y grŵp "yn gobeithio'n fawr y bydd CADW a'r ysgrifennydd yn gwneud y penderfyniad cywir" pan fydd dyfodol yr adeilad yn cael ei drafod ddiwedd mis Tachwedd.

"Mae ganddo gymaint o botensial, ond eto mae'n bechod nad oes gan fwrdd gweithredol y cyngor y weledigaeth na'r uchelgais i wneud defnydd o'r adeilad yma," meddai.

"Mae ail-ddefnyddio adeilad hanesyddol a diwyllianol bwysig fel hwn yn gwneud cymaint o reswm o ran agweddau ariannol ac amgylcheddol. Mae wedi ei adeiladu o ddeunyddiau uchel eu safon ac fe fydd yn para'n hirach nag unrhyw ysgol newydd fydd yn cael ei hadeiladu..."