Siom am fenthyciadau i fyfyrwyr o Gymru yn Lloegr

Bethan Lewis
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae bron i 70 o fyfyrwyr o Gymru wedi cael gwybod na fyddan nhw'n derbyn benthyciad o £10,000 i astudio am gyrsiau prifysgol, wythnosau ar ôl cael cadarnhad eu bod yn gymwys.

Roedd y myfyrwyr yn dechrau cyrsiau Meistri mewn prifysgolion yn Lloegr ym Medi 2016.

Dywedodd y Student Loans Company bod y benthyciadau wedi cael eu "dyfarnu'n anghywir" oherwydd "camgymeriad dynol".

Am y tro cyntaf eleni, cyflwynodd Llywodraeth Prydain fenthyciadau o hyd at £10,000 i fyfyrwyr ôl-raddedig sydd yn byw yn Lloegr.

Fe wnaeth nifer o fyfyrwyr o Gymru fu'n astudio cyrsiau israddedig mewn prifysgolion yn Lloegr gais am yr arian trwy Student Finance England, rhan o'r Student Loans Company (SLC).

Yn ôl yr SLC, cafodd 68 gadarnhad eu bod yn gymwys ac fe gawsant lythyrau i gadarnhau hynny.

Ond o fewn wythnosau fe ddaeth yn amlwg fod yr asesiadau hynny wedi bod yn anghywir.

Ffynhonnell y llun, frecosse

Mae BBC Cymru wedi siarad gyda myfyrwyr sydd wedi cael eu heffeithio gan y camgymeriad.

Mae Toby Pitts o Landeilo yn astudio ar gyfer gradd Meistr ym Mhrifysgol King's yn Llundain a hynny wedi iddo dreulio tair blynedd yn cwblhau ei radd gyntaf mewn coleg arall yn y brifddinas.

Ar y dechrau nid oedd yn siwr os oedd yn gymwys ar gyfer y benthyciad ond fe gafodd ei gais ei gymeradwyo.

Wedi iddo sylweddoli nad oedd ei gyfrif banc wedi derbyn y taliad cyntaf mi ffoniodd Student Finance England a chael gwybod na fyddai'n derbyn yr arian wedi'r cyfan. Roedd eisoes wedi talu am ei lety am dymor ac mae e bellach yn gweithio'n rhan amser ac wedi cael benthyg arian gan ei rieni er mwyn parhau â'r cwrs.

Disgrifiad,
Toby Pitts yn siomedig ac yn flin wedi iddo glywed nad yw'n gymwys i gael benthyciad

"Roeddwn i wedi fy siomi'n llwyr i ddechrau," meddai, "ond wedyn roeddwn i'n rhwystredig ac yn flin iawn."

Camgymeriad dynol

I fod yn gymwys am fenthyciad dan gynllun Student Finance England, yn ôl y Student Loans Company, rhaid i fyfyrwyr fod wedi bod yn byw yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd cyn dechrau eu cwrs ac yn fwyaf diweddar yn Lloegr, am resymau heblaw astudio.

Fe wnaeth 20 o'r 68 myfyriwr o Gymru dderbyn taliad cynta'r benthyciad o £3,300, cyn cael gwybod na fydden nhw'n derbyn taliadau pellach.

Cafodd 48 myfyriwr arall wybod bod yna gamgymeriad cyn derbyn unrhyw daliadau.

Dywedodd llefarydd ar ran yr SLC: "Digwyddodd hyn o ganlyniad i gamgymeriad dynol wrth ddehongli'r rheolau wrth brosesu'r ceisiadau."

"Os yw myfyrwyr o'r farn bod y penderfyniad a gafodd ei wneud gan Student Finance England ynglŷn â'u cais am gyllid yn anghywir mae ganddyn nhw'r hawl i apelio."

Disgrifiad o’r llun,
"Cwbl annerbyniol" medd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams

Yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams mae'r sefyllfa yn "hollol annerbyniol".

"Heb unrhyw fai eu hunain mae'r myfyrwyr yma'n wynebu'r posibilrwydd na fydd y cymorth ariannol roedden nhw'n ei ddisgwyl yn dod - a hynny achos camgymeriad gan Student Finance England," meddai'r Ysgrifennydd Addysg.

"Rydyn ni wedi bod yn trafod gyda Student Finance England a Llywodraeth Prydain a'u hannog i helpu'r rheini sydd wedi cael eu heffeithio a sicrhau nad oes unrhyw un yn dioddef yn ariannol."

"O ganlyniad, mae'r Student Loans Company wedi pwysleisio y bydd pob opsiwn posib yn cael eu defnyddio i ddigolledu y rheini sydd wedi dioddef colled ariannol o ganlyniad i'r camgymeriad yma."

Nid yw Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn cynnig benthyciad tebyg i fyfyrwyr ôl-raddedig o Gymru ond mae'n dweud y bydd yna gynllun ar gyfer 2017-18.

Mae adroddiad diweddar ar ariannu myfyrwyr yng Nghymru wedi argymell y dylai myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau ôl-raddedig gael yr un cymorth â'r rhai sy'n astudio am eu graddau cyntaf.

Argymhellion adroddiad Diamond

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn edrych ar sut i gyflwyno argymhellion adroddiad Diamond, ond fydd y newidiadau ddim mewn grym tan o leiaf 2018.

Mae'r adroddiad hefyd yn cyfeirio at y posibilrwydd o "system newydd o weinyddu benthyciadau myfyrwyr yng Nghymru", gan wyntyllu'r syniad o gorff i Gymru'n unig i wneud gwaith y Student Loans Company.

Un sydd wedi cael ei heffeithio gan y sefyllfa ydi Alaw Fflur Tomos o Wynedd. Bu'n ateb ein cwestiynau ac yn rhoi ei hargraff hi am yr hyn sydd wedi digwydd:

Enw: Alaw Fflur Tomos

Oedran: 21

Beth a ble wnes ti astudio fel myfyriwr israddedig? Saesneg yn Manchester Metropolitan University (MMU).

Pa gwrs Meistri oeddet ti am ei wneud? MA Astudiaethau Saesneg: Llenyddiaeth, Ffilm a Theori Cyfoes / MA English Studies: Contemporary Literature, Film and Theory.

Elli di esbonio pam a sut wnes di gais am fenthyciad? Cyflwynais gais yn dilyn sgwrs gyda SFE dros y ffôn, ac ar ôl i'r Brifysgol ddweud fy mod yn gymwys/ ar ôl dilyn manylion ar wefan y llywodraeth. Atebais sawl cwestiwn er mwyn asesu fy nghymwysedd. Ar ôl esbonio fy mod yn wreiddiol y Gymru cefais fy nghynghori i wneud cais papur, er mwyn medru trosglwyddo fy manylion o CMC i SFE. Mae'n bwysig pwysleisio'r ffaith eu bod yn hollol ymwybodol o fy sefyllfa o'r cychwyn un.

Faint oeddet ti am fenthyg? Yr uchafswm - £10,000.

Disgrifiad o’r llun,
Alaw Fflur Tomos

Pa ymateb ges ti i'r cais? Cefais gadarnhad ysgrifennedig ar sawl achlysur- nid yn unig hyn, ond arlein hefyd. Unwaith eto, mae'n rhaid pwysleisio fy mod wedi cael fy nghynghori i ddefnyddio manylion gwreiddiol Cyllid Myfyrwyr cymru i logio mewn i wefan Student Finance England (SFE).

Oedd na awgrym ar unrhyw adeg nad oeddet yn gymwys? Dim ar unrhyw adeg.

Pryd ges ti wybod nad oeddet am dderbyn yr arian?Dri diwrnod ar ôl i fi gychwyn y cwrs.

Pa reswm gefaist ti am y dryswch? Yr unig esboniad gefais i oedd eu bod wedi gwneud camgymeriad. Ni dderbynais unrhyw ehangiad ar hyn.

Beth ddigwyddodd wedyn? Roedd yn rhaid i fi dynnu allan o'r cwrs a ffeindio gwaith llawn amser ar frys, gan fy mod wedi arwyddo sawl contract (rhent, trydan, nwy, dŵr, broadband).

Beth wyt ti'n wneud nawr? Gweithio llawn amser mewn caffi a ceisio am waith mwy parhaol a proffesiynnol.

A fyddi di'n parhau gyda dy astudiaethau yn y dyfodol? Byddaf. Yn ôl beth mae SFE wedi dweud, mi fyddaf yn gymwys ar ôl blwyddyn o waith anibynnol yn Lloegr. Fy mreuddwyd yw gwneud PhD. Rwyf yn academaidd yn y bôn, ac wedi bod yn cynllunio ar gyfer y Meistr ers dwy flynedd.

Sut effaith mae hyn oll wedi ei gael arnat ti? Mae'n anodd cyfleu yr effaith mae'r penderfyniad yma wedi'i gael arnaf yn emosiynnol ac yn ariannol. Mae fy sefyllfa yn un ansefydlog a peryglus. Efallai ei fod o ddiddordeb clywed mai fi oedd y fyfyrwraig gyda'r graddau uchaf yn y flwyddyn gyda chefnogaeth yr holl adran y tu ol i mi. I fod yn onest, mae'r sefyllfa yn teimlo fel cam ofnadwy mewn sawl ffordd. Mae effaith a phwysau y sefyllfa yn parhau yn fy mywyd bob dydd.

Beth wyt ti'n meddwl o'r ffordd mae'r Student Loans Company wedi delio gyda hyn? Mae'r holl beth yn hollol warthus. Fedra'i ddim ehangu ar hyn.