Dirwyo Cyngor Powys wedi i blentyn bron â boddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google maps

Mae Cyngor Sir Powys wedi cael dirwy o £75,000 wedi i blentyn pedair oed ddod yn agos at foddi yn un o byllau nofio'r awdurdod.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Gryffydd Rhys Davies wedi cyrraedd canolfan hamdden Bro Ddyfi ym Machynlleth i weld ei fab Evan o dan y dŵr, tra bo'r hyfforddwyr yn siarad â'i gilydd.

Roedd yr hyfforddwraig oedd i fod i oruchwylio'i ddosbarth wedi gadael ei dyletswyddau er mwyn gosod marciau ar gyfer y grŵp nesaf.

Cyfaddefodd Cyngor Sir Powys i dorri amodau Deddf Iechyd a Diogelwch 1974 a Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999.

Rhoddodd y barnwr Geraint Walters ddirwy o £75,000 i'r Cyngor yn ogystal â gorchymyn i dalu £16,000 am gostau'r erlyniad, ac £8,000 am gost yr ymchwiliad.

Difywyd dan y dŵr

Dywedodd Simon Parrington ar ran yr erlyniad fod Mr Davies wedi cyrraedd y pwll ar 24 Tachwedd 2014 i nôl ei fab, Evan, o ddosbarth o wyth plentyn nad oedden nhw'n gallu nofio.

Roedd dau grŵp arall yn cael eu dysgu gerllaw.

Ar ôl gwers 30 munud, roedd y 21 plentyn yn cael cymysgu am ychydig funudau mewn sesiwn nofio rhydd.

Doedd Mr Davies ddim yn gallu gweld ei fab, a cherddodd at ymyl y pwll, lle gwelodd ei fab yn ddifywyd o dan y dŵr.

Dywedodd Mr Parrington fod hyfforddwr Evan, Bethany Byrne â'i chefn ato ar y pryd, ac yn siarad â'i chyd hyfforddwyr, Ellen Dawson ac Eleanor George.

Gwefusau glas

Wedi i Mr Davies dynnu sylw Miss Byrne, fe'i cododd allan o'r dŵr. Roedd yn annymwybodol, ddim yn anadlu, ac roedd ei wefusau'n las.

Dywedodd Mr Parrington: "Petai wedi bod yn y dŵr eiliadau'n hirach fe fyddai wedi marw."

Llwyddodd rhiant arall yn y sesiwn, Sonja Rogers i adfywio Evan, a dreuliodd noson yn Ysbyty Bronglais.

"Doedd Evan ddim yng ngolwg ei athrawes, Bethany Byrne. Tra'i fod y tu ôl iddi ac allan o'i golwg, fe aeth allan y tu hwn i'w ddyfnder ac o dan y dŵr.

"Faint o weithiau rydyn ni'n clywed 'Dim ond troi fy nghefn am eiliad wnes i'?

Dim asesiad risg

"Dim ond ar ôl i Mr Davies weld ei fab ar lawr y pwll y cymerwyd camau i'w achub," ychwanegodd.

Datgelodd ymchwiliad gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch nad oedd yr awdurdod erioed wedi cynnal asesiad risg ar sesiynau chwarae rhydd.

Hefyd, doedd dim modd i'r swyddog achub bywyd, Kai Lewis gyrraedd y larwm argyfwng heb iddo ddringo oddi ar ei stôl uchel, ac ar ôl ei wasgu, wnaeth y larwm ddim canu yn y pwll, dim ond yn y dderbynfa.

Roedd digon o staff yn y pwll, meddai Mr Parrington, ond roedden nhw wedi gadael i'w hunain golli canolbwyntiad yn ystod y sesiwn chwarae rhydd a arweiniodd at risg uwch i'r plant.

"Roedd pawb yn edrych i gyfeiriadau eraill. Fe allai'n hawdd fod wedi arwain at farwolaeth y bachgen hwn."

Dywedodd y barnwr Walters fod hunllef wedi ei gwireddu i Mr Davies wrth iddo gyrraedd y pwll: "Fe sylweddolodd fod ei fab yn gorwedd yn ddifywyd yn y dŵr.

"All rhywun ond dychmygu beth oedd yn mynd drwy ei feddwl. Does gen i ddim amheuaeth y bydd yr olygfa yna'n aros gydag ef am byth."