Sut i oroesi cinio Nadolig

Cyhoeddwyd

Mae'r Nadolig yn gallu bod yn adeg brysur iawn. Tra bo 43% ohonom yn teimlo mai prynu anrhegion yw'r pryder mwyaf, mae coginio cinio Nadolig yn dod yn ail, ynghyd â dadleuon teuluol.

Un ffordd o stopio'r dadlau yw peidio cymryd digon o ofal wrth baratoi'r cinio Dolig, fydd yn golygu fod eich teulu i gyd yn dioddef o salmonela cyn i'r brandi gael ei arllwys dros y pwdin.

disgrifiad o’r llunDyma un wnes i baratoi'n gynharach...

Sioned Fidler o'r Asiantaeth Safonau Bwyd sydd yma i roi ychydig o gyngor i ni ar sut i arbed hyn rhag digwydd, a hefyd sut i wneud y broses o baratoi bwyd Nadolig yn llawer haws:

'Does dim rhaid i ddydd Nadolig fod mor anodd i'r cogydd, neu'r cogyddion yn eich cartref. Drwy ddefnyddio'ch oergell a'ch rhewgell a chynllunio ymlaen llaw, gallwch fwynhau'r diwrnod yn ddiogel ac yn ddiffwdan.

Porthi'r pum mil?

Cyn i chi gynllunio eich prydau Nadolig, meddyliwch ar gyfer faint o bobl byddwch chi'n coginio. Mae hyn yn swnio'n beth amlwg, ond mae'r rhan fwyaf ohonon ni'n bwriadu paratoi cant a mil o lysiau, gwahanol gyrsiau, a nic nacs bach, ond os ydych chi'n coginio i lawer mwy na'r arfer, efallai nad yw'n ymarferol i wneud pob dim.

Yna, ewch i siopa, ond gyda dau fag, un i gadw'r bwyd parod a'r llall i gadw bwyd amrwd, yn arbennig cigoedd. Peidiwch â rhoi'r twrci mewn gyda'r letys er enghraifft, neu falle fyddwch chi'n treulio Gŵyl San Steffan yn yr ysbyty.

Rhannu'r gwaith

Wedi i chi lunio'ch bwydlen, a phrynu'r bwyd, nawr am y gwaith paratoi. Gall fod yn llawer haws paratoi cymaint o bethau â phosib ymlaen llaw. Ond sut mae gwneud hyn yn effeithiol ac yn ddiogel? Un peth fyddai'n ddelfrydol i'w goginio ymlaen llaw yw'r un eitem drafferthus sydd wastad yn cymryd cryn dipyn o amser a lle ar y diwrnod mawr, sef y twrci.

Mae llawer o bobl ofn storio twrci sydd wedi ei goginio ymlaen llaw, ond yn syml, os yw'ch twrci'n un ffres, gallwch ei goginio, ei oeri a'i rewi'n berffaith ddiogel.

Ar ôl ei goginio a gadael iddo oeri am ychydig, gallwch ei sleisio cyn ei rannu'n ddognau, a'u storio yn y rhewgell. Bydd ei rewi mewn dognau yn caniatáu i chi dynnu faint sydd ei angen o'r rhewgell, a gallwch gadw gweddill y twrci yn y rhewgell i'w fwynhau eto - ar gyfer bwffe Blwyddyn Newydd efallai!

Os yw'ch twrci wedi'i rewi a bod yn well gennych ei rostio ar ddiwrnod Nadolig, cofiwch sicrhau eich bod yn ei ddadmer am y cyfnod cywir yn ôl ei faint. Gallai twrci mawr, sy'n pwyso 6-7kg fel arfer gymryd tri diwrnod i ddadmer yn iawn yn yr oergell.

Dylech bob tro ddadmer eich twrci'n llwyr cyn ei goginio. Bydd twrci sydd wedi'i goginio a'i sleisio ymlaen llaw, wrth gwrs, yn cymryd llai o amser i ddadmer, ond eto, mae'n bwysig ei ddadmer yn iawn cyn ei ail gynhesu.

Blaenoriaethu

Dyna ddigon am y twrci, beth am weddill y pryd? Wel, mae'r un egwyddor eto'n wir. Os allwch chi ei baratoi a'i goginio ymlaen llaw, a'i rewi neu ei gadw mewn oergell, yna bydd gennych chi fwy o amser i helpu Joni i dynnu ei degan o'r bocs (jobyn anoddaf y dydd!)

disgrifiad o’r llunMas â'r gyllell 'na!

Gallwch baratoi eich holl lysiau ymlaen llaw. Os nad ydych eisiau treulio bore'r Nadolig yn plicio tatws, gallwch eu lledferwi am bum munud, eu draenio a'u hoeri cyn eu gosod yn yr oergell.

Gallwch wneud yr un peth gyda darnau o foron a phannas, neu ysgewyll hyd yn oed. Does dim angen eu coginio'n hir iawn ar y diwrnod mawr wedyn.

Wrth ledaenu'r gwaith dros gyfnod o amser, bydd gennych chi fwy o amser i wneud yn siŵr eich bod yn coginio ac yn paratoi'r bwyd yn ddiogel ac, o'u cadw a'u dadmer yn iawn, fe fyddwch chi hefyd yn arbed amser ar y dydd.

I gael rhagor o gyngor a syniadau ar sut i ddefnyddio unrhyw fwyd dros ben yn greadigol,beth am ymweld â gwefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

disgrifiad o’r llun"Mae'n well cadw bwyd sydd dros ben mewn cynhwysydd sydd â chaead arno"