Arolwg: Mwy yn 'nabod gwleidydd dychmygol na rhai gwir

Cyhoeddwyd

Mae person cwbl ddychmygol wedi dod yn ail mewn arolwg oedd yn gofyn i bobl enwi'r Aelodau Seneddol Ewropeaidd sy'n cynrychioli Cymru.

Roedd yr arolwg yn rhan o Astudiaeth Etholiad Cymru 2016 sy'n edrych ar bleidleisio, agweddau gwleidyddol a gwybodaeth wleidyddol.

Mae'n cael ei arwain gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhestr o wyth

Mewn arolwg oedd yn rhan o'r astudiaeth, gofynnwyd y cwestiwn: "Mae gan Gymru bedwar Aelod yn Senedd Ewrop. Pa rai o'r canlynol, os o gwbl, sydd ymhlith pedwar cynrychiolydd Cymru yn Senedd Ewrop?"

Roedd gan ymatebwyr 30 eiliad i ateb y cwestiwn fel nad oedd modd iddyn nhw chwilio am yr ateb ar y we, ac roedd wyth enw ar y rhestr - pedwar ASE go iawn a phedwar dychmygol.

Nathan Gill o UKIP ddaeth i'r brig gyda 16% yn adnabod ei enw yn gywir.

Ond yn ail ar 12% oedd Elwyn Davies, un o'r enwau dychmygol.

O'r atebion cywir eraill fe gafodd Jill Evans Plaid Cymru 11%, Derek Vaughan o'r blaid Lafur 9% a Kay Swinburne o'r Ceidwadwyr 6%.

disgrifiad o’r llunDoedd yr Athro Roger Scully ddim am ymhelaethu ar gyfraniad Elwyn Davies i fyd gwleidyddol Cymru!

Dywedodd yr Athro Roger Scully, Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru: "Mae'n anodd gwybod beth i'w ddweud am rhai o'r canlyniadau hyn.

"Nid yw'n syndod mai Nathan Gill ddaeth i'r brig, o ystyried y proffil uwch a gafodd yn etholiad y Cynulliad.

"Ond cafodd y ffigwr chwedlonol yng ngwleidyddiaeth Cymru, 'Elwyn Davies' ei adnabod gan gyfran uwch o ymatebwyr yr arolwg nag unrhyw ASE arall o Gymru.

"Go brin fod angen i mi ymhelaethu ar gyfraniad Elwyn at fywyd gwleidyddol y genedl.

"Fe wnaeth llai o bobl ddewis Jill Evans hyd yn oed, oedd wedi bod yn ASE dros Gymru ers bron 17 flynedd pan gynhaliwyd yr arolwg, o'i chymharu â Mr Davies oedd yn rhyfeddol o boblogaidd.

"Mae'r darlun hyd yn oed yn waeth i Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru ers 2009. Ychydig iawn yn rhagor a ddewisodd ei henw hi o'i chymharu ag unrhyw un o'r enwau ffug a restrwyd."

'Ddim yn sylwi'

Ychwanegodd yr Athro Scully: "Fe dreuliais i gryn amser ar ddechrau fy ngyrfa academaidd yn astudio Senedd Ewrop; un o'r pethau a wnaeth argraff arna i yn fy ymchwil oedd y ffaith fod y rhan fwyaf o Aelodau Senedd Ewrop yn gweithio'n galed iawn.

"Ac eto, ychydig iawn o effaith y mae ymdrechion pedwar cynrychiolydd Cymru yn siambr etholedig yr UE wedi'i chael ar y cyhoedd yn ôl pob golwg.

"Wrth gwrs, mae'n debygol iawn y byddwn yn colli ein ASEau pan fydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Ar sail y canlyniadau hyn, fodd bynnag, mae'n deg dweud na fydd y cyhoedd yng Nghymru yn sylwi yn ôl pob tebyg. "

disgrifiad o’r llunNathan Gill o UKIP oedd y ffigwr mwyaf adnabyddus ar y rhestr

Wrth ymateb i ganlyniadau'r arolwg dywedodd Nathan Gill o UKIP, sy'n aelod Cynulliad yn ogystal â bod yn ASE: "Mewn marchnad wleidyddol sy'n orlawn o aelodau etholedig - yn San Steffan, Bae Caerdydd a Brwsel - dyw hi fawr o syndod mai'r rhai sydd â'u swyddfeydd dramor yw'r lleia' adnabyddus.

"Rwyf wedi treulio oriau yn ceisio ymgysylltu gyda'r etholwyr, felly rwy'n falch o weld hynny'n dwyn ffrwyth.

"Ond mae hyn yn dangos pa mor anghysbell y mae pobl yn gweld Senedd Ewrop ac mae hynny, yn fy marn i, yn beth ofnadwy i ddemocratiaeth ac yn un o'r amryw resymau pam ei bod yn beth da ein bod ni'n gadael."

Dywedodd Derek Vaughan o'r blaid Lafur: "Mae'n anodd i ASE gael cydnabyddiaeth am nifer o resymau... un yw bod Senedd Ewrop yn cyfarfod yn llawer amlach na seneddau cenedlaethol, felly ry'n ni'n treulio llawer o amser ym Mrwsel.

"Mae'r ffaith bod ein hetholaethau mor enfawr yn broblem i gael proffil uchel hefyd - mae gen i swyddfeydd yng ngogledd a de Cymru ac rwy'n ceisio gwneud ymweliadau ar draws yr etholaeth gyfan, ond mae'n amhosib teithio Cymru gyfan mewn modd sy'n sicrhau y bydd pobl yn eich adnabod."

ffynhonnell y llun, Thinkstock
disgrifiad o’r llunElwyn Davies tybed?