Penderfynu peidio ag uno dwy ysgol wledig ger Rhuthun

Dafydd Evans
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi rhoi'r gorau i'w cynlluniau i uno dwy ysgol yn ardal Rhuthun.

Roedd y cyngor wedi bwriadu uno ysgol cyfrwng Cymraeg Pentrecelyn (categori un) gydag Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd, sy'n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg (categori dau).

Byddai'r ysgol fro newydd wedi bod yn un ddwyieithog o dan ofal yr Eglwys yng Nghymru.

Ond ddydd Mawrth, fe gefnogodd y cabinet gynigion newydd i gadw Ysgol Pentrecelyn ar agor, a chodi adeilad newydd i Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.

Hollti cymuned

Fis Awst, fe enillodd ymgyrchwyr dros Ysgol Pentrecelyn achos yn yr Uchel Lys ar ôl i farnwyr benderfynu fod diffygion yn y broses wrth i Gyngor Sir Ddinbych fynd ati i uno'r ddwy ysgol.

Fe gafodd un o ddogfennau'r cyngor ei disgrifio gan y barnwyr fel un "anobeithiol o ddryslyd".

Yng nghyfarfod y cabinet ddydd Mawrth, dywedodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Huw Evans, fod "cymunedau wedi eu hollti a ddim yn mynd i gydweithio yn y dyfodol agos".

Fe ddywedodd y bydd Ysgol Pentrecelyn yn cael cefnogaeth fel pob ysgol arall yn y sir.

Ychwanegodd ei bod yn "wyrthiol" bod Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd yn cyflawni mor dda o ystyried y cyfleusterau a'r amodau anodd sy'n eu wynebu yn yr adeilad.

Disgrifiad o’r llun,
Bu ymgyrchwyr yn brwydro i achub Ysgol Pentrecelyn, sy'n ysgol cyfrwng Cymraeg

Doedd y Cynghorydd Eryl Williams, sy'n gyfrifol am addysg ar y cyngor, ddim yn cytuno â'r Cynghorydd Evans ynglŷn â'r rhaniadau yn lleol.

Fe ddywedodd ei fod yn gobeithio y bydd y ddwy gymuned yn dod at ei gilydd.

Bydd y Cyngor rŵan yn bwrw ymlaen â chynllun busnes i godi adeilad newydd i Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd ar gyfer ysgol categori dau, fydd o dan ofal yr Eglwys yng Nghymru.

Clywodd y cyfarfod bod yr amodau yn y safle presennol yn annigonol a pheryglus ar ochr ffordd brysur.

Effaith 'niwtral'

Yn ogystal, fe glywodd y cyngor bryderon am y buddsoddiad hirdymor yn adeilad Ysgol Pentrecelyn.

Tra bod un o ddogfennau'r Cyngor yn nodi bod effaith cadw Ysgol Pentrecelyn ar agor yn "niwtral" ar y cyfan, mae'n nodi y gallai'r cyfleusterau yno effeithio ar y cwricwlwm ac y bydd cyfleoedd cyfyngedig i staff ddatblygu.

Mae'n dweud y bydd gwaith cynnal a chadw'n digwydd yno, ond bod "cyflwr yr ysgol angen ystyriaeth tymor hir gan nad ydy buddsoddiad sylweddol yn yr ysgol yn cydfynd â'n polisi."

Dywedodd y Cynghorydd Huw Evans bod dyletswydd gyfrethiol ar y cyngor i gefnogi pob ysgol ac y bydd Ysgol Pentrecelyn yn cael yr un gefnogaeth ag ysgolion eraill.

Straeon perthnasol