Lansio ymgyrch newydd yn erbyn trais yn y cartref

  • Cyhoeddwyd
Trais

Mae ymgyrch newydd sydd yn gwneud safiad yn erbyn trais yn y cartref, trais rhywiol a thrais yn erbyn menywod wedi ei lansio.

Fe fydd hysbysebion ar drafnidiaeth gyhoeddus a gorsafoedd trenau yn dangos grwpiau o bobl braich ym mraich.

Ac mae Llywodraeth Cymru hefyd yn annog y cyhoedd i ddangos eu cefnogaeth i'r ymgyrch trwy roi lluniau o'u hunain yn gwneud yr un peth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Y nod yn ôl yr Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, yw codi ymwybyddiaeth bod help ar gael i unrhyw un sydd yn dioddef, a rhoi gwybodaeth i bobl os ydynt yn amau bod camdriniaeth yn digwydd.

Gweld yr arwyddion

Dywedodd Carl Sargeant: "Dyw hi ddim bob amser yn hawdd sylwi ar achosion o gam-drin domestig, a gall misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd fynd heibio cyn i rywun weld yr arwyddion.

"Efallai bod cydweithwyr, ffrindiau, cymdogion a hyd yn oed aelodau'r teulu yn ofni gwneud unrhyw beth, er eu bod yn amau, gan eu bod nhw'n ofni gwneud camgymeriad, ymyrryd neu hyd yn oed wneud sefyllfa'r un sy'n dioddef yn waeth.

"Yn yr ymgyrch hon, ein nod yw gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt os ydyn nhw'n amau bod ffrind neu aelod o'r teulu yn cael eu cam-drin."

Mae gwefan Byw Heb Ofn a llinell gymorth gyfrinachol 24 awr am ddim ar gael i unrhyw un sydd yn dioddef camdriniaeth neu yn adnabod rhywun sydd mewn sefyllfa debyg.